Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 31. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 8.června 2017 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháček Jiří

pan Jiroušek Luboš

 

Program zasedání :

 

Výběrové řízení na opravu bývalé prodejny

Schválení závěrečného účtu za rok 2016

Schválení účetní uzávěrky za rok 2016

Náprava chyb z přezkumu hospodaření

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Výběrové řízení na opravu bývalé prodejny

 

Starosta obce seznámil zastupitele s kladným rozhodnutím o udělení dotace. Starosta a místostarosta zajistí podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních dodávek a prací.

 

Schválení závěrečného účtu za rok 2016

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2016 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2016 byl schválen bez výhrad.

 

Schválení účetní uzávěrky za rok 2016

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2016 ke schválení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

Náprava chyb z přezkumu hospodaření

 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Z výsledku vyplývají drobné chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce při projednávání závěrečného účtu obce za rok 2016, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 viz. přílohy č. 1 a 2.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s náklady na prováděné práce v obci za měsíc květen 2017

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Výběrové řízení na opravu bývalé prodejny

 

Starosta obce seznámil zastupitele s kladným rozhodnutím o udělení dotace. Starosta a místostarosta zajistí podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních dodávek a prací.

 

Zodpovídá : starosta obce

místostarosta obce

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení závěrečného účtu za rok 2016

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2016 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2016 byl schválen bez výhrad.

 

Schválení účetní uzávěrky za rok 2016

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2016 ke schválení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15

 

Termín dalšího zasedání : 6.7.2017 ve 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří Jiroušek Luboš