Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 31. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 25. března 2021 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháčková Alena

pan Smrž Radim

 

 

Program zasedání :

 

Domovní řád
Pravidla pro pronájem bytů
Záměr o pronájmu
Nájemné
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Domovní řád

 

Starosta obce předložil zastupitelům k odsouhlasení návrh domovního řádu pro budoucí budovu s nájemnými byty.

Hlasování : 6 – 0 – 0

            Domovní řád byl schválen.

 

Pravidla pro pronájem bytů

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh pravidel pro pronájem bytů v budoucí budově s nájemnými byty. Po dohodě zastupitelů došlo k úpravě obsahu pravidel a starosta obce dal hlasovat o schválení.

            Hlasování : 6 – 0 – 0

            Pravidla pro pronájem bytů byly schválena.

 

Záměr o pronájmu

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení záměr pronajmout byty v budově bývalé školy.

Hlasování : 6 – 0 – 0

            Záměr o pronájmu bytů byl schválen.

 

Nájemné

 

Starosta obce nechal zastupitele vyjádřit se k výši měsíčního nájemného za m2 v bytech v budově bývalé školy. Zastupitelé se po několika návrzích dohodli takto :

Měsíční nájemné bytu bylo stanoveno na 66,-Kč/m2.

Měsíční nájemné technické místnosti patřící k bytu bylo stanoveno na 33,-Kč/m2.

Hlasování : 6 – 0 – 0

            Měsíční nájemné bylo schváleno.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 30.zasedání zastupitelstva obce

 

4.         Diskuse

 

Zastupitelé vyzvali starostu k přípravě návrhů nájemních smluv na nové byty v budově bývalé školy a na návrh domovního řádu.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta obce předložil zastupitelům vypracovanou studii podoby prostoru před obecním úřadem.
Starosta předložil zastupitelům výsledky cenového průzkumu na stavební práce zatrubnění stoky pro dešťovou kanalizaci v lokalitě za hasičskou zbrojnicí. Nejvýhodnější cena byla předložena od firmy Fáček Jiří.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

Domovní řád

 

Starosta obce předložil zastupitelům k odsouhlasení návrh domovního řádu pro budoucí budovu s nájemnými byty.

Hlasování : 6 – 0 – 0

            Domovní řád byl schválen.

 

Pravidla pro pronájem bytů

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh pravidel pro pronájem bytů v budoucí budově s nájemnými byty. Po dohodě zastupitelů došlo k úpravě obsahu pravidel a starosta obce dal hlasovat o schválení.

            Hlasování : 6 – 0 – 0

            Pravidla pro pronájem bytů byly schválena.

 

Záměr o pronájmu

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení záměr pronajmout byty v budově bývalé školy.

Hlasování : 6 – 0 – 0

            Záměr o pronájmu bytů byl schválen.

 

Nájemné

 

Starosta obce nechal zastupitele vyjádřit se k výši měsíčního nájemného za m2 v bytech v budově bývalé školy. Zastupitelé se po několika návrzích dohodli takto :

Měsíční nájemné bytu bylo stanoveno na 66,-Kč/m2.

Měsíční nájemné technické místnosti patřící k bytu bylo stanoveno na 33,-Kč/m2.

Hlasování : 6 – 0 – 0

            Měsíční nájemné bylo schváleno.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00.

 

Termín dalšího zasedání : 8.4.2021

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháčková Alena                                                                         Smrž Radim