Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 32. zasedání ZO

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 8. dubna 2021 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

Schválení závěrečného účtu a náprava chyb
Schválení účetní uzávěrky
Schválení nabídky na účetní program
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Schválení závěrečného účtu a náprava chyb

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2020 ke schválení a seznámil je s obsahem chyb a způsobem jejich nápravy.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.         

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2020 byl schválen bez výhrad a byla přijata opatření, která jsou přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

Schválení účetní uzávěrky

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2020 ke schválení.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 v plném      rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností           posuzovaných podle zákona, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční  situace účetní jednotky.

 

Schválení nabídky na účetní program

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení cenovou nabídku na pořízení nového účetního programu.

Hlasování : 9 – 0 – 0

            Pořízení nového účetního programu bylo schváleno.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 30.zasedání zastupitelstva obce

 

4.         Diskuse

 

Zastupitelé vyzvali starostu k přípravě návrhů nájemních smluv na nové byty v budově bývalé školy a na návrh domovního řádu.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o..
Starosta seznámil zastupitele se stavem jednání s rodinou Křížových o výkupu pozemku za účelem výstavby ČOV.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení závěrečného účtu a náprava chyb

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2020 ke schválení a seznámil je s obsahem chyb a způsobem jejich nápravy.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.         

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2020 byl schválen bez výhrad a byla přijata opatření, která jsou přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

Schválení účetní uzávěrky

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2020 ke schválení.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 v plném      rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností           posuzovaných podle zákona, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční  situace účetní jednotky.

 

Schválení nabídky na účetní program

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení cenovou nabídku na pořízení nového účetního programu.

Hlasování : 9 – 0 – 0

            Pořízení nového účetního programu bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o..

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15.

 

Termín dalšího zasedání : 6.5.2021

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Makovec Tomáš                                                                              Mareda František