Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 33. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 6. května 2021 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Smrž Radim

 

Program zasedání :

 

Rozpočtová změna č.1
Žádosti o koupi pozemku
Žádost o koupi pozemku
Žádosti o pronájem bytu
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Žádosti o koupi pozemku

 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostmi o koupi pozemku v k.ú. Pohnání p.č. 1/1. Jedná se o dvě žádosti o jeden pozemek od pánů Licehamra Miloslava a Reindla Františka.

Vyřešení obou žádostí se odložilo na další zasedání zastupitelstva.

           

Žádost o koupi pozemků

 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o koupi pozemků v k.ú. Pohnání p.č. 103/1 a 703/2. Jedná se o žádost od pana Kříže Jiřího.

Vyřešení žádosti se odložilo na další zasedání zastupitelstva.

 

Žádosti o pronájem bytu

 

Starosta obce seznámil zastupitele s příjmem dvou žádostí (č.1 a č.2) zájemců o pronájem bytu v budově bývalé školy.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 30.zasedání zastupitelstva obce

 

4.         Diskuse

 

Zastupitelé vyzvali starostu k přípravě návrhů nájemních smluv na nové byty v budově bývalé školy a na návrh domovního řádu.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                           TRVÁ

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o..

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem stavby „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“
Dne 29.5.2021 od 17:00 hodin se uskuteční den otevřených dveří v budově bývalé školy, která je nově přestavěna na byty. 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:35.

 

Termín dalšího zasedání : 3.5.2021

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Smrž Radim