Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 34. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 21. května 2021 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Smrž Radim

 

 

Program zasedání :

 

Schválení dodatku ke smlouvě o úvěru
Schválení žádostí o pronájem bytů
Úkoly z minulých zasedání

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Schválení dodatku ke smlouvě o úvěru

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru za účelem zaplacení spoluúčasti obce na stavbě „OBEC POHNÁNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 2.000.000 Kč za účelem zaplacení spoluúčasti obce na stavbě „OBEC POHNÁNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

 

Schválení žádostí o pronájem bytů

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádosti  o pronájem bytu v budově bývalé školy. Zastupitelé schválili žádosti ke čtyřem bytovým jednotkám a uložili starostovi obce, aby zajistil podepsání smluv o pronájmu bytových jednotek.

           

Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

Zápis z 30.zasedání zastupitelstva obce

 

4.         Diskuse

 

Zastupitelé vyzvali starostu k přípravě návrhů nájemních smluv na nové byty v budově bývalé školy a na návrh domovního řádu.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                           TRVÁ

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o..

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení dodatku ke smlouvě o úvěru

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru za účelem zaplacení spoluúčasti obce na stavbě „OBEC POHNÁNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 2.000.000 Kč za účelem zaplacení spoluúčasti obce na stavbě „OBEC POHNÁNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Schválení žádostí o pronájem bytů

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádosti  o pronájem bytu v budově bývalé školy. Zastupitelé schválili žádosti ke čtyřem bytovým jednotkám a uložili starostovi obce, aby zajistil podepsání smluv o pronájmu bytových jednotek.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15.

 

Termín dalšího zasedání : 3.6.2021

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Smrž Radim