Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 35. zasedání Zo

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 5.října 2017 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold

Spisový a skartační řád

Pozastavení pronájmu na budově bývalé prodejny

Rozpočtový výhled obce do roku 2021

Rozpočtová změna č.3

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem dodatku č. 7 ke smlouvě o odvozu a likvidaci odpadu s firmou Rumpold s.r.o.. Změna smlouvy se týká navýšení ceny za odvoz a likvidaci odpadu.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Dodatek č. 7 byl zastupiteli jednohlasně schválen.

 

Spisový a skartační řád

 

Starosta obce předložil zastupitelům k seznámení upravený Spisový a skartační řád. Upravený Spisový a skartační řád bude předložen ke schválení Okresnímu archivu.

 

Pozastavení pronájmu na budově bývalé prodejny

 

Z důvodu opravy podhledů, elektroinstalace a výměny oken bude budova bývalé prodejny vystěhována a nájem panu Kolacímu pozastaven.

 

Rozpočtový výhled obce do roku 2021

 

Rozpočtový výhled obce Pohnání do roku 2021 byl vypracován a předložen ke schválení.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Rozpočtový výhled obce Pohnání do roku 2021 byl schválen.

 

Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 

Diskuse

 

Dne 1.12.2017 se uskuteční divadelní představení v kulturním domě.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem dodatku č. 7 ke smlouvě o odvozu a likvidaci odpadu s firmou Rumpold s.r.o.. Změna smlouvy se týká navýšení ceny za odvoz a likvidaci odpadu.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Dodatek č. 7 byl zastupiteli jednohlasně schválen.

 

4. Rozpočtový výhled obce do roku 2021

 

Rozpočtový výhled obce Pohnání do roku 2021 byl vypracován a předložen ke schválení.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Rozpočtový výhled obce Pohnání do roku 2021 byl schválen.

 

5. Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 2.11.2017 ve 19:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Licehamr Hynek Mareda František