Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 36. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2.listopadu 2017 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

 

 

 

Program zasedání :

 

Žádost o vyjádření o umístění stavby

Zřízení věcného břemene

Žádost o příspěvek Prevent 99 z.ú.

Smlouva o školném

Schválení faktury za zednické práce

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Žádost o vyjádření o umístění stavby

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení žádost k vyjádření o umístění stavby. Jedná se o přípojku nízkého napětí pro budoucí rodinný dům v cestě zvané „Budka“. Starosta dal hlasovat o kladném stanovisku k vyjádření.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Kladné stanovisko k vyjádření bylo schváleno.

 

Zřízení věcného břemene

 

Vzhledem k odsouhlasení přípojky viz. bod č.1, dal starosta hlasovat o schválení zřízení věcného břemene přípojky nízkého napětí.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Věcné břemeno bylo schváleno.

 

Žádost o příspěvek Prevent 99 z.ú.

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o příspěvek pro Prevent 99 z.ú..

Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku.7

Hlasování : 0 – 7 – 0

Příspěvek pro Prevent 99 z.ú. byl zamítnut.

 

 

Smlouva o školném

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o příspěvku na žáky ZŠ a MŠ Ratibořské Hory

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Uzavření smlouvy bylo schváleno.

 

Schválení faktury za zednické práce

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení fakturu za zednické práce od pana Makovce Pavla.

Starosta dal o schválení faktury hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Faktura byla schválena.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 

Diskuse

 

Dne 3.12.2017 se bude konat rozsvícení vánočního stromku.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Žádost o vyjádření o umístění stavby

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení žádost k vyjádření o umístění stavby. Jedná se o přípojku nízkého napětí pro budoucí rodinný dům v cestě zvané „Budka“. Starosta dal hlasovat o kladném stanovisku k vyjádření.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Kladné stanovisko k vyjádření bylo schváleno.

 

Zřízení věcného břemene

 

Vzhledem k odsouhlasení přípojky viz. bod č.1, dal starosta hlasovat o schválení zřízení věcného břemene přípojky nízkého napětí.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Věcné břemeno bylo schváleno.

 

Žádost o příspěvek Prevent 99 z.ú.

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o příspěvek pro Prevent 99 z.ú..

Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku.7

Hlasování : 0 – 7 – 0

Příspěvek pro Prevent 99 z.ú. byl zamítnut.

 

Smlouva o školném

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o příspěvku na žáky ZŠ a MŠ Ratibořské Hory

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Uzavření smlouvy bylo schváleno.

 

Schválení faktury za zednické práce

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení fakturu za zednické práce od pana Makovce Pavla.

Starosta dal o schválení faktury hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Faktura byla schválena.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 7.12.2017 v 19:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháčková Alena Makovec Tomáš