Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 36. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1. července 2021 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

 

 

Program zasedání :

 1. Žádosti o koupi pozemku
 2. Žádost nájemníků budovy bývalé školy
 3. Rozpočtová změna č.2
 4. Úkoly z minulých zasedání
 5. Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 1. Žádosti o koupi pozemku

 

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádosti o koupi pozemku v k.ú. Pohnání p.č. 1/1. Jedná se o dvě žádosti o jeden pozemek od pánů Licehamra Miloslava a Reindla Františka.

Žádosti se projednali a jejich vyřešení se opět odložilo na další zasedání zastupitelstva.

 

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádost o koupi pozemků v k.ú. Pohnání p.č. 103/1 a 703/2. Jedná se o žádost od pana Kříže Jiřího.

Žádost se projednala a její vyřešení se opět odložilo na další zasedání zastupitelstva.

 1. Žádost nájemníků budovy bývalé školy

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost nájemníků budovy bývalé školy o povolení kouření v prostorách budovy.

Starosta obce prověří možnosti povolení a vyjádří se nájemníkům.

 

 1. Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování :  6 – 0 - 1

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

           

 1. Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

 • Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

 • Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o..

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

 1. Diskuse

 

 • Starosta obce oznámil zastupitelům, že bude proveden vyčištění vyrovnávací nádrže vodovodu mezi obcemi Pohnání a Pohnánec.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

      3.   Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování :  6 – 0 - 1

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

           

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15.

 

Termín dalšího zasedání: 5.8.2021

 

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Miloslav                                                                          Licehamr Hynek