Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 37. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 7. prosince 2017 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

 

 

 

 

Program zasedání :

 

Žádost o příspěvek pro MAS Krajina srdce

Žádost o příspěvek pro Ochrana fauny ČR o.p.s.

Program obnovy venkova 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Archiv

Rozpočtová změna č.4

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Žádost o příspěvek pro MAS Krajina srdce

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o příspěvek pro Mas Krajina srdce ve výši 4.000,-Kč.

Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Příspěvek pro MAS Krajina srdce byl schválen.

 

Žádost o příspěvek pro Ochrana fauny ČR o.p.s.

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o příspěvek pro Ochrana fauny ČR o.p.s.

Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku.

Hlasování : 0 – 7 – 0

Příspěvek pro Ochrana fauny ČR o.p.s. byl zamítnut.

 

Program obnovy venkova 2018

 

Zastupitelé obce se společně jednohlasně shodli, že se v rámci POV bude v příštím roce pokračovat ve II. etapě opravy objektu bývalé prodejny.

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2018. Zastupitelé návrh projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2018 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018.

 

Archiv

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že byla dokončena revize archivu a na jejím základě je možné pokračovat ve skartaci některých dokumentů.

 

Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

Dne 8.12.2017 se bude konat v kulturním domě „Kurz vaření“.

Dne 26.12.2017 se bude konat v kulturním domě turnaj ve stolním tenise.

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem osadit na sloup u Maredů zrcadlo pro zlepšení přehledu při vjezdu aut do křižovatky.

V jarních měsících bude prověřen stav obecních studní.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Žádost o příspěvek pro MAS Krajina srdce

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o příspěvek pro Mas Krajina srdce ve výši 4.000,-Kč.

Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Příspěvek pro MAS Krajina srdce byl schválen.

 

Žádost o příspěvek pro Ochrana fauny ČR o.p.s.

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o příspěvek pro Ochrana fauny ČR o.p.s.

Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku.

Hlasování : 0 – 7 – 0

Příspěvek pro Ochrana fauny ČR o.p.s. byl zamítnut.

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2018

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2018. Zastupitelé návrh projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2018 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018.

 

6. Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15

 

Termín dalšího zasedání : 28.12.2017 v 19:00

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Jiroušek Luboš Macháček Jiří