Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 37. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 5. srpna 2021 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Lukáš

pan Smrž Radim

 

 

Program zasedání :

 1. Řád veřejného pohřebiště
 2. Rozpočtový výhled do roku 2025
 3. Smlouva o smlouvě budoucí
 4. Úkoly z minulých zasedání
 5. Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 1. Řád veřejného pohřebiště

 

Obec Pohnání v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů podala dne 25.7.2021 žádost o vydání souhlasu s novým Řádem veřejného pohřebiště obce Pohnání.

Starosta obce předložil zastupitelům souhlas s Řádem veřejného pohřebiště obce Pohnání na pozemku parc. č. 307/3 v k.ú. Pohnání. 

 1. Rozpočtový výhled do roku 2025

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtový výhled do roku 2025.

Starosta dal o rozpočtovém výhledu hlasovat.

            Hlasování :  6 – 0 - 0

            Rozpočtový výhled do roku 2025 byl schválen.

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy o smlouvě budoucí s Janou Křížovou a Jiřím Křížem o prodeji pozemku za účelem stavby ČOV.

Starosta dal o smlouvě o smlouvě budoucí hlasovat.

            Hlasování :  6 – 0 - 0

Text smlouvy o smlouvě budoucí byl schválen.

 

 1. Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

 • Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

SPLNĚNO

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

 • Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o..

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

 1. Diskuse

 

 • Starosta obce oznámil zastupitelům, že z důvodu napadení lesního porostu lýkožroutem smrkovým dojde k vykácení lesa ve vlastnictví obce v lokalitě zvané „Bejkovna“.
 • Dne 28.8.2021 se uskuteční rozloučení s prázdninami.

 

 

 

Usnesení :

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

 1. Řád veřejného pohřebiště

 

Obec Pohnání v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů podala dne 25.7.2021 žádost o vydání souhlasu s novým Řádem veřejného pohřebiště obce Pohnání.

Starosta obce předložil zastupitelům souhlas s Řádem veřejného pohřebiště obce Pohnání na pozemku parc. č. 307/3 v k.ú. Pohnání. 

 

 1. Rozpočtový výhled do roku 2025

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtový výhled do roku 2025.

Starosta dal o rozpočtovém výhledu hlasovat.

            Hlasování :  6 – 0 - 0

            Rozpočtový výhled do roku 2025 byl schválen.

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy o smlouvě budoucí s Janou Křížovou a Jiřím Křížem o prodeji pozemku za účelem stavby ČOV.

Starosta dal o smlouvě o smlouvě budoucí hlasovat.

            Hlasování :  6 – 0 - 0

Text smlouvy o smlouvě budoucí byl schválen.

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:45.

 

Termín dalšího zasedání: 2.9.2021

 

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Makovec Lukáš                                                                              Smrž Radim