Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 38. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 28. prosince 2017 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Mareda František

 

Program zasedání :

 

Žádost o příspěvek pro Domácí hospic Jordán o.p.s.

Rozpočet na rok 2018

Inventarizační komise

Dotace na výsadbu listnatých stromů podél cest

Dotace na nákup kompostérů

Dotace na opravu hasičské zbrojnice

Schválení cestovního příkazu

Schválení faktury

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Žádost o příspěvek pro Domácí hospic Jordán o.p.s.

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o příspěvek pro Domácí hospic Jordán o.p.s.

Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku.

Hlasování : 0 – 7 – 0

Příspěvek pro Domácí hospic Jordán o.p.s. byl zamítnut.

 

Rozpočet na rok 2018

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2018 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2018 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočet na rok 2018 byl schválen bez výhrad a je vyrovnaný.

 

Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Mareda František a Licehamr Hynek - členové.

Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Inventarizační komise byla schválena.

 

Dotace na výsadbu listnatých stromů podél cest

 

Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou dotací na výsadbu listnatých stromů podél polních cest.

 

Dotace na nákup kompostérů

 

Starosta obce seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci na nákup 10ks kompostérů.

 

Dotace na opravu hasičské zbrojnice

 

Starosta obce seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci na SZIF, na opravu hasičské zbrojnice.

 

Schválení cestovního příkazu

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení cestovní příkaz.

Starosta dal hlasovat o schválení cestovního příkazu.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Cestovní příkaz byl schválen.

 

Schválení faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za provedení elektroinstalace od pana Vylíta.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili předloženou fakturu.

 

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

Nebyl žádný příspěvek.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Žádost o příspěvek pro Domácí hospic Jordán o.p.s.

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o příspěvek pro Domácí hospic Jordán o.p.s.

Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku.

Hlasování : 0 – 7 – 0

Příspěvek pro Domácí hospic Jordán o.p.s. byl zamítnut.

 

Rozpočet na rok 2018

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2018 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2018 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočet na rok 2018 byl schválen bez výhrad a je vyrovnaný.

 

Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Mareda František a Licehamr Hynek - členové.

Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Inventarizační komise byla schválena.

 

7. Schválení cestovního příkazu

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení cestovní příkaz.

Starosta dal hlasovat o schválení cestovního příkazu.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Cestovní příkaz byl schválen.

 

8. Schválení faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za provedení elektroinstalace od pana Vylíta.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili předloženou fakturu.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:10

 

Termín dalšího zasedání : 1.2.2018 v 19:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Hynek Mareda František