Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 39. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 7. října 2021 v zasedací místnosti obce od 20:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

paní Macháčková Alena

pan Mareda František

Program zasedání :

Svoz odpadů a novela zákona o odpadech

Žádosti o koupi pozemku

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Svoz odpadů a novela zákona o odpadech

Starosta obce oznámil zastupitelům vznik novely zákona o odpadech.

Starosta dal podnět k projednání poplatku za svoz odpadů.

Navrženy byly ceny:

800,-Kč za osobu na rok pro občany s trvalým pobytem na území obce (na tento poplatek bude poskytnuta sleva 300,-Kč od obce)

800,-Kč/rok pro vlastníky objektů s číslem popisným nebo evidenčním s trvalým pobytem mimo území obce

Hlasování :  9 – 0 - 0

            Poplatky za odpady byly schváleny.

Žádosti o koupi pozemku

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádosti o koupi pozemku v k.ú. Pohnání p.č.1/1. Jedná se o dvě žádosti o jeden pozemek od pánů Licehamra Miloslava a Reindla Františka.

O obou žádostech dal starosta hlasovat.

Hlasování :  5 – 4 – 0

Pro: Licehamr Miloslav, Licehamr Hynek, Macháček Jiří, Macháčková Alena, Mareda František

Proti: Jirota Zbyněk, Makovec Lukáš, Makovec Tomáš, Smrž Radim

Prodej pozemku byl schválen. Starosta obce vyvěsí záměr o prodeji pozemku.

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádost o koupi pozemků v k.ú. Pohnání p.č.103/1 a 703/2. Jedná se o žádost od pana Kříže Jiřího.

Vyřešení žádosti se odložilo na další zasedání zastupitelstva.

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o..

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Diskuse

Zastupitelé připomněli starostovi obce odstraňování vad a nedodělků na obecních nemovitostech dle předaného seznamu

Byla provedena těžba kůrovcového dřeva v obecním lese „Na Bejkovně“

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Svoz odpadů a novela zákona o odpadech

Starosta obce oznámil zastupitelům vznik novely zákona o odpadech.

Starosta dal podnět k projednání poplatku za svoz odpadů.

Navrženy byly ceny:

800,-Kč za osobu na rok pro občany s trvalým pobytem na území obce (na tento poplatek bude poskytnuta sleva 300,-Kč od obce)

800,-Kč/rok pro vlastníky objektů s číslem popisným nebo evidenčním s trvalým pobytem mimo území obce

Hlasování :  9 – 0 - 0

            Poplatky za odpady byly schváleny.

Žádosti o koupi pozemku

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádosti o koupi pozemku v k.ú. Pohnání p.č.1/1. Jedná se o dvě žádosti o jeden pozemek od pánů Licehamra Miloslava a Reindla Františka.

O obou žádostech dal starosta hlasovat.

Hlasování :  5 – 4 – 0

Pro: Licehamr Miloslav, Licehamr Hynek, Macháček Jiří, Macháčková Alena, Mareda František

Proti: Jirota Zbyněk, Makovec Lukáš, Makovec Tomáš, Smrž Radim

Prodej pozemku byl schválen. Starosta obce vyvěsí záměr o prodeji pozemku.

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:45.

Termín dalšího zasedání: 4.11.2021

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Macháčková Alena                                                                         Mareda František