Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 39. zasedání ZO

                     

                     

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 7. října 2021 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 1. Svoz odpadů a novela zákona o odpadech
 2. Obecně závazná vyhláška obce  Pohnání č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 3. Obecně závazná vyhláška obce Pohnání č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 4. Žádosti o koupi pozemku
 5. Schválení rozpočtového výhledu
 6. Úkoly z minulých zasedání
 7. Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 1. Svoz odpadů a novela zákona o odpadech

 

Starosta obce oznámil zastupitelům vznik novely zákona o odpadech.

 

Starosta dal podnět k projednání poplatku za svoz odpadů.

Navrženy byly ceny:

500,-Kč za osobu na rok pro občany s trvalým pobytem na území obce

500,-Kč/rok pro vlastníky objektů s číslem popisným nebo evidenčním s trvalým pobytem mimo území obce

Hlasování :  9 – 0 - 0

            Poplatky za odpady byly schváleny.

 1. Obecně závazná vyhláška obce Pohnání č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Starosta dal o jejím schválení hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 - 0

Obecně závazná vyhláška obce Pohnání č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství byla schválena.

 

 1. Obecně závazná vyhláška obce Pohnání č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním obecně závazné vyhlášky obce Pohnání          č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Starosta dal o jejím schválení hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 - 0

Obecně závazná vyhláška obce Pohnání č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byla schválena.

 

 1. Žádosti o koupi pozemku

 

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádosti o koupi pozemku v k.ú. Pohnání p.č.1/1. Jedná se o dvě žádosti o jeden pozemek od pánů Licehamra Miloslava a Reindla Františka.

O obou žádostech dal starosta hlasovat.

Hlasování :  5 – 4 – 0

Pro: Licehamr Miloslav, Licehamr Hynek, Macháček Jiří, Macháčková Alena, Mareda František

Proti: Jirota Zbyněk, Makovec Lukáš, Makovec Tomáš, Smrž Radim

Prodej pozemku byl schválen. Starosta obce vyvěsí záměr o prodeji pozemku.

 

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádost o koupi pozemků v k.ú. Pohnání p.č.103/1 a 703/2. Jedná se o žádost od pana Kříže Jiřího.

Vyřešení žádosti se odložilo na další zasedání zastupitelstva.

 

5.Schválení rozpočtového výhledu

Starosta předložil zastupitelům rozpočtový výhled obce do roku 2025 a dal o jeho schválení hlasovat

Hlasování :  9 – 0 – 0

 

 

              6. Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

 • Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o..

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

 1. Diskuse

 

 • Zastupitelé připomněli starostovi obce odstraňování vad a nedodělků na obecních nemovitostech dle předaného seznamu
 • Byla provedena těžba kůrovcového dřeva v obecním lese „Na Bejkovně“

 

 

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 1. Svoz odpadů a novela zákona o odpadech

 

Starosta obce oznámil zastupitelům vznik novely zákona o odpadech.

 

Starosta dal podnět k projednání poplatku za svoz odpadů.

Navrženy byly ceny:

500,-Kč za osobu na rok pro občany s trvalým pobytem na území obce

500,-Kč/rok pro vlastníky objektů s číslem popisným nebo evidenčním s trvalým pobytem mimo území obce

Hlasování :  9 – 0 - 0

            Poplatky za odpady byly schváleny.

 

 1. Obecně závazná vyhláška obce Pohnání č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Starosta dal o jejím schválení hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 - 0

Obecně závazná vyhláška obce Pohnání č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství byla schválena.

 

 1. Obecně závazná vyhláška obce Pohnání č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním obecně závazné vyhlášky obce Pohnání          č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Starosta dal o jejím schválení hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 - 0

Obecně závazná vyhláška obce Pohnání č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byla schválena.

 

 1. Žádosti o koupi pozemku

 

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádosti o koupi pozemku v k.ú. Pohnání p.č.1/1. Jedná se o dvě žádosti o jeden pozemek od pánů Licehamra Miloslava a Reindla Františka.

O obou žádostech dal starosta hlasovat.

Hlasování :  5 – 4 – 0

Pro: Licehamr Miloslav, Licehamr Hynek, Macháček Jiří, Macháčková Alena, Mareda František

Proti: Jirota Zbyněk, Makovec Lukáš, Makovec Tomáš, Smrž Radim

Prodej pozemku byl schválen. Starosta obce vyvěsí záměr o prodeji pozemku.

 

 

5.Schválení rozpočtového výhledu

Starosta předložil zastupitelům rozpočtový výhled obce do roku 2025 a dal o jeho schválení hlasovat

Hlasování :  9 – 0 – 0

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:45.                              Termín dalšího zasedání: 4.11.2021

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháčková Alena                                                                         Mareda František