Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 4. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 8. leden 2019 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Tomáš

 

 

 

Program zasedání :

 

Zadání územního plánu
Volba delegáta obce pro SMOT
Žádost firmy REMA s.r.o.
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

Zadání územního plánu

 

Starosta obce předložil zastupitelům záměr zadání územního plánu obce Pohnání.

Starosta dal o schválení zadání hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územního plánu Pohnání.

Starosta obce osloví projekční kanceláře pro zpracování cenové nabídky na vyhotovení územního plánu.

 

Volba delegáta obce pro SMOT

 

Zastupitelé obce zvolili na místo delegáta pro zastupování obce na SMOT starostu obce pana Zbyňka Jirotu.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Delegátem pro zastupování obce Pohnání pro SMOT byl zvolen pan Zbyněk Jirota.

 

Žádost firmy REMA s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost firmy Rema s.r.o. k potvrzení o možné spolupráci při likvidaci odpadů pro udělení autorizace firmě.

            Starosta dal o schválení potvrzení žádosti hlasovat.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Potvrzení žádosti bylo schváleno.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze zasedání ze dne 6.9.2018:

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       5.  Lesní hospodářství

 

Prohlídkou obecního lesa bylo zjištěno, že je nutno provést kácení v nezbytně nutné míře. V zimních měsících se uskuteční brigáda na těžbu dřeva.

 

                                                                                              Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta obce spolu se správcem vodovodu seznámil zastupitele s odběrem vody za uplynulý rok v souvislosti s nedostatkem vody.
Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za provedené klempířské práce na budově bývalé prodejny.

Starosta obce dal hlasovat o schválení faktury.                              

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje fakturu za provedené práce.

 

 

 

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

Zadání územního plánu

 

Starosta obce předložil zastupitelům záměr zadání územního plánu obce Pohnání.

Starosta dal o schválení zadání hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územního plánu Pohnání.

Starosta obce osloví projekční kanceláře pro zpracování cenové nabídky na vyhotovení územního plánu.

 

Volba delegáta obce pro SMOT

 

Zastupitelé obce zvolili na místo delegáta pro zastupování obce na SMOT starostu obce pana Zbyňka Jirotu.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Delegátem pro zastupování obce Pohnání pro SMOT byl zvolen pan Zbyněk Jirota.

 

Žádost firmy REMA s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost firmy Rema s.r.o. k potvrzení o možné spolupráci při likvidaci odpadů pro udělení autorizace firmě.

            Starosta dal o schválení potvrzení žádosti hlasovat.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Potvrzení žádosti bylo schváleno.

 

      5.   Diskuse

 

-           Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za provedené klempířské práce na budově bývalé prodejny.

Starosta obce dal hlasovat o schválení faktury.                              

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje fakturu za provedené práce.

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:00

 

Termín dalšího zasedání : 7.2.2019

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Makovec Tomáš