Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 4. zasedání ZO

 
 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

 

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 27.12. 2022 v zasedací místnosti obce od 18:00.

 

 

Přítomni :

 

pan  Jirota Zbyněk

pan  Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

paní Makovcová Pavlína

pan  Makovec Lukáš 

pan  Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

pan Vaněk František

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Tomáš

pan Vaněk František

 

 

 

Program zasedání :

  1. Schválení rozpočtu 2023
  2. Inventarizační komise
  3. Koupě zahradního traktůrku
  4. Koupě pozemku
  5. Volební komise
  6. Úkoly z minulých zasedání
  7. Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

 

     1.    Schválení rozpočtu na rok 2023

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce rozpočet pro rok 2023 ke schválení . Zastupitelé byli s návrhem rozpočtu seznámeni při minulém zasedání .

Starosta dal hlasovat o přijetí rozpočtu pro rok 2023          

Hlasování : 9 – 0 - 0

Rozpočet na rok 2023 byl schválen jako přebytkový, přebytek bude použit na úhradu splátek úvěru, bez výhrad

 

 

2.   Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise . Navrhnuti byli zastupitelé Macháčková Alena - předseda, Vaněk František a Makovec Lukáš - členové .

Starosta dal hlasovat o složení inventarizační komise

Hlasováni : 9-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje složení inventarizační komise

 

3.  Koupě zahradního traktůrku

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh na nákup nového zahradního traktůrku od firmy Merxbauer s.r.o.

      Starosta dal hlasovat o jeho zakoupení

      Hlasování :9-0-0

      Nákup nového zahradního traktůrku od firmy Merxbauer s.r.o. byl schválen

 

 

4.  Koupě pozemku

         

           Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh na koupi pozemku v k.ú. Pohnání p.č.84/2   (20m2) za cenu 100,-Kč/m2 . Pozemky budou použity jako přístup k plánované výstavbě ČOV

           Starosta obce dal hlasovat o schválení koupě

           Hlasování:9-0-0

           Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje koupě pozemku v k.ú. Pohnání p.č. 84/2

 

 

 

      5.  Volební komise

 

           Zastupitelé obce společně odhlasovali, že volební komise bude ve složení 3 členové a 1     zapisovatel

           Hlasování : 9-0-0

     Volební komise bude ve složení 3+1

 

 

6.  Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

  • Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

            1.         TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 

    

 

     

 

       7. Diskuse

          

           Do diskuse nebyl žádný příspěvek

 

           Usnesení :

 

           Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

       1.     Schválení rozpočtu na rok 2023

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce rozpočet pro rok 2023 ke schválení . Zastupitelé byli s návrhem rozpočtu seznámeni při minulém zasedání .

Starosta dal hlasovat o přijetí rozpočtu pro rok 2023          

Hlasování : 9 – 0 - 0

            Rozpočet na rok 2023 byl schválen jako přebytkový, přebytek bude použit na úhradu splátek úvěru, bez výhrad

 

 

2. Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise . Navrhnuti byli zastupitelé Macháčková Alena - předseda, Vaněk František a Makovec Lukáš - členové .

Starosta dal hlasovat o složení inventarizační komise

Hlasováni : 9-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje složení inventarizační komise

 

 3. Koupě zahradního traktůrku

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh na nákup nového zahradního traktůrku od firmy Merxbauer s.r.o.

      Starosta dal hlasovat o jeho zakoupení

      Hlasování :9-0-0

      Nákup nového zahradního traktůrku od firmy Merxbauer s.r.o. byl schválen

 

 

 

  4. Koupě pozemku

         

           Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh na koupi pozemku v k.ú. Pohnání p.č.84/2   (20m2) za cenu 100,-Kč/m2 . Pozemky budou použity jako přístup k plánované výstavbě ČOV

           Starosta obce dal hlasovat o schválení koupě

           Hlasování:9-0-0

           Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje koupě pozemku v k.ú. Pohnání p.č. 84/2

 

        5. Volební komise

 

           Zastupitelé obce společně odhlasovali, že volební komise bude ve složení 3 členové a 1     zapisovatel

           Hlasování : 9-0-0

     Volební komise bude ve složení 3+1

 

 

 

 

          Starosta obce ukončil zasedání v 19.30.

 

          Termín dalšího zasedání: 2.2.2023

 

 

 

 

Zapsal : Smrž Radim                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Makovec Tomáš                                                                  Vaněk František