Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 40. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 40. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 4. listopadu 2021 v zasedací místnosti obce od 19:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

 

Program zasedání :

Dodatek ke smlouvě se společností Rumpold s.r.o.

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Dodatek ke smlouvě se společností Rumpold s.r.o.

Starosta obce předložil zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od firmy Rumpold s.r.o. Starosta dal o schválení dodatku hlasovat.

Hlasování :  8 – 0 – 0

 

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou Rumpold s.r.o.

 

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem stavby prodloužení kanalizačního řadu za hasičskou zbrojnicí

Bylo provedeno drcení lesní klesti v obecním lese „Na Bejkovně“

Dne 28.11.2021 v 16:30 se uskuteční rozsvícení vánočního stromečku

 

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Dodatek ke smlouvě se společností Rumpold s.r.o.

Starosta obce předložil zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od firmy Rumpold s.r.o. Starosta dal o schválení dodatku hlasovat.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:15.

Termín dalšího zasedání: 2.12.2021

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Makovec Tomáš