Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 41. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 41. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 5. dubna 2018 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

 

Ověřovatelé :

 

Pan Licehamr Hynek

pan Mareda František

 

 

 

Program zasedání :

 

Rozpočtová změna č.1

Územní plán

Žádost o uložení kabelu na pozemek obce

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017

Schválení účetní uzávěrky za rok 2017

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Územní plán

 

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem o vytvoření územního plánu obce. Zastupitelé tento záměr projednali a shodli se na přeložení tohoto bodu na příští zasedání.

 

Žádost o uložení kabelu na pozemek obce

 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí slečny Mirky Nečadové o uložení kabelového vedení přípojky nízkého napětí na obecní pozemek. Zastupitelé žádost projednali a shodli se na přeložení tohoto bodu na příští zasedání, na které bude žadatelka pozvána.

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2017 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2017 byl schválen bez výhrad.

 

Schválení účetní uzávěrky za rok 2017

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2017 ke schválení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

V jarních měsících bude provedena oprava ozelenění meze u požární nádrže.

Vodárna nad obcí bude vybavena elektronickým hlídáním hladiny a množství dávkování chloru.

Starosta obce seznámil zastupitele s vyúčtováním spotřeby elektrické energie obecních objektů.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2017 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2017 byl schválen bez výhrad.

 

5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2017 ke schválení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:35

 

Termín dalšího zasedání : 3.5.2018 v 20:00

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Licehamr Hynek Mareda František