Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 41. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 41. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 2. prosince 2021 v zasedací místnosti obce od 19:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

pan Makovec Lukáš

pan Smrž Radim

Program zasedání :

Návrh rozpočtu na rok 2022

POV 2022

Faktura za provedené práce

Územní plán

Rozpočtová změna č.4

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Návrh rozpočtu na rok 2022

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2022. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2022 hlasovat.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2022.

POV 2022

Starosta obce vznesl požadavek zastupitelům, aby předložili návrhy na čerpání dotací z POV. Zastupitelé shodli čerpat dotaci z POV na úpravu vstupu Obecního úřadu.

            Hlasování :  8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje čerpání dotací z POV na rok 2022 na úpravu vstupu Obecního úřadu.

Faktura za provedené práce

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na prodloužení kanalizačního řadu za hasičskou zbrojnicí od firmy Jiří Fáček ke schválení.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Faktura firmy Jiří Fáček byla schválena.

 

Územní plán

Starosta obce předložil zastupitelům Územní plán obce Pohnání ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni se zněním Územního plánu.

Hlasování :  8 – 0 - 0

            Územní plán obce Pohnání byl schválen.

Rozpočtová změna č.4

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Diskuse

Do diskuse nebyli žádné příspěvky.

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Návrh rozpočtu na rok 2022

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2022. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2022 hlasovat.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2022.

POV 2022

Starosta obce vznesl požadavek zastupitelům, aby předložili návrhy na čerpání dotací z POV. Zastupitelé shodli čerpat dotaci z POV na úpravu vstupu Obecního úřadu.

            Hlasování :  8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje čerpání dotací z POV na rok 2022 na úpravu vstupu Obecního úřadu.

Faktura za provedené práce

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na prodloužení kanalizačního řadu za hasičskou zbrojnicí od firmy Jiří Fáček ke schválení.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Faktura firmy Jiří Fáček byla schválena.

 

Územní plán

Starosta obce předložil zastupitelům Územní plán obce Pohnání ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni se zněním Územního plánu.

Hlasování :  8 – 0 - 0

            Územní plán obce Pohnání byl schválen.

Zastupitelstvo obce Pohnání vydává v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54, § 55 stavebního zákona, územní plán Pohnání. Územní plán je vydán opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtová změna č.4

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15.

Termín dalšího zasedání: 28.12.2021

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Makovec Lukáš                                                                               Smrž Radim