Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 42. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 3. května 2018 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

 

 

 

Program zasedání :

 

Žádost o finanční příspěvek

Územní plán

Záměr o prodeji obecního pozemku

Žádost o uložení kabelu na pozemek obce

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek

 

Starosta obce přednesl zastupitelům žádost o finanční příspěvek na provoz Baby-boxu v Táboře. Zastupitelé žádost projednali a starosta obce dal hlasovat o jejím schválení.

Hlasování 0 – 7 – 1

Žádost o příspěvek byla zamítnuta.

 

Územní plán

 

Starosta obce opětovně seznámil zastupitele s povinností obce o vytvoření územního plánu obce. Zastupitelé tento záměr projednali a uložili starostovi obce, aby poptal dodavatele na vytvoření územního plánu obce.

 

Záměr o prodeji obecního pozemku

 

Zastupitelé společně projednali záměr o prodeji části obecního pozemku v k.ú Pohnání p.č. 640/3. Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování 8 – 0 – 0

Záměr o prodeji části obecního pozemku byl schválen.

Žádost o uložení kabelu na pozemek obce

 

Starosta obce opětovně seznámil zastupitele s žádostí slečny Mirky Nečadové o uložení kabelového vedení přípojky nízkého napětí na obecní pozemek. Zastupitelé se opět shodli na přeložení tohoto bodu na příští zasedání.

 

5. Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 

 

6. Diskuse

 

Do konce měsíce května, budou vybrány poplatky za vodné

2.6.2018 se uskuteční Dětský den

 

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Žádost o finanční příspěvek

 

Starosta obce přednesl zastupitelům žádost o finanční příspěvek na provoz Baby-boxu v Táboře. Zastupitelé žádost projednali a starosta obce dal hlasovat o jejím schválení.

Hlasování 0 – 7 – 1

Žádost o příspěvek byla zamítnuta.

 

3. Záměr o prodeji obecního pozemku

 

Zastupitelé společně projednali záměr o prodeji části obecního pozemku v k.ú Pohnání p.č. 640/3. Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování 8 – 0 – 0

Záměr o prodeji části obecního pozemku byl schválen.

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

 

Územní plán

 

Starosta obce opětovně seznámil zastupitele s povinností obce o vytvoření územního plánu obce. Zastupitelé tento záměr projednali a uložili starostovi obce, aby poptal dodavatele na vytvoření územního plánu obce.

Zodpovídá : starosta obce

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15

 

Termín dalšího zasedání : 7.6.2018 v 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Jiroušek Luboš Macháček Jiří