Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 42. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 28. prosince 2021 v zasedací místnosti obce od 18:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

Program zasedání :

Schválení rozpočtu na rok 2022

Inventarizační komise

Schválení faktur

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Schválení rozpočtu na rok 2022

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2022 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem rozpočtu seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2022 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Rozpočet na rok 2022 byl schválen jako vyrovnaný bez výhrad.

Inventarizační komise

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Licehamr Hynek a Mareda František - členové.

            Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Inventarizační komise byla schválena.

Schválení faktur

Starosta obce předložil zastupitelům obce faktury firmy Graphic-Pro za projekční práce na úpravu vstupu Obecního úřadu a úpravu prostranství za školou.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Faktury firmy Graphic-Pro byly schváleny.

 

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Diskuse

Do diskuse nebyli žádné příspěvky.

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Schválení rozpočtu na rok 2022

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2022 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem rozpočtu seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2022 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Rozpočet na rok 2022 byl schválen jako vyrovnaný bez výhrad.

Inventarizační komise

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Licehamr Hynek a Mareda František - členové.

            Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Inventarizační komise byla schválena.

Schválení faktur

Starosta obce předložil zastupitelům obce faktury firmy Graphic-Pro za projekční práce na úpravu vstupu Obecního úřadu a úpravu prostranství za školou.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Faktury firmy Graphic-Pro byly schváleny.

Starosta obce ukončil zasedání v 19:15.

Termín dalšího zasedání: 3.2.2022

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Makovec Lukáš                                                                               Makovec Tomáš