Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 43. zasedání ZO

                

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 43. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 7.června 2018 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

 

 

Program zasedání :

 

 1. Rozpočtová změna č.2
 2. Dodatek směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 3. Záměr o prodeji obecního pozemku
 4. Územní plán obce
 5. Zadání veřejné zakázky na opravu fasády budovy bývalé prodejny
 6. Úkoly z minulých zasedání
 7. Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 1. Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 1.  Dodatek směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Starosta obce předložil zastupitelům dodatek  směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelé dodatek projednali a starosta obce dal hlasovat.

Hlasování :  8 – 0 – 0

            Byl schválen dodatek směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

 1. Záměr o prodeji obecního pozemku

 

Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl vypsán záměr o prodeji obecního pozemku. Jako zájemce o koupi pozemku se přihlásil jeden uchazeč.  

Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Prodej části obecního pozemku byl schválen. Kupující mimo jiné uhradí veškeré náklady s tím spojené.

 

 1. Územní plán obce

 

Starosta obce znovu navrhl projednat pořízení územního plánu obce Pohnání. Zastupitelé tento návrh projednali. Starosta obce dal hlasovat o pořízení územního plánu obce Pohnání.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje žádost o pořízení územního plánu úřadem územního plánování, tj. Odborem rozvoje MěÚ Tábor (v souladu s §6 odst. 6 písm. b) zákona 183/2006 Sb. v platném znění – stavební zákon)

Zastupitelstvo obce Pohnání určuje pro spolupráci s pořizovatelem starostu obce.

 

 1. Zadání veřejné zakázky na opravu fasády budovy bývalé prodejny

 

Starosta obce seznámil zastupitele s kladným rozhodnutím o udělení dotace. Starosta a místostarosta zajistí podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních dodávek a prací.

 

 1. Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 1. Diskuse

 

 • Byly předloženy faktury ke schválení od firem Valtrstav a Svatek.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Předložené faktury byly schváleny.

 • Starosta obce předložil zastupitelům žádost o příspěvek 2.000,-Kč od organizace Linka bezpečí.

Hlasování : 0 – 8 – 0

Žádost o příspěvek byla zamítnuta.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1.         Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

2.         Dodatek směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Starosta obce předložil zastupitelům dodatek směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelé dodatek projednali a starosta obce dal hlasovat.

Hlasování :  8 – 0 – 0

            Byl schválen dodatek směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

3.         Záměr o prodeji obecního pozemku

 

Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl vypsán záměr o prodeji obecního pozemku. Jako zájemce o koupi pozemku se přihlásil jeden uchazeč. 

Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Prodej části obecního pozemku byl schválen. Kupující mimo jiné uhradí veškeré náklady s tím spojené.

 

4.         Územní plán obce

 

Starosta obce znovu navrhl projednat pořízení územního plánu obce Pohnání. Zastupitelé tento návrh projednali. Starosta obce dal hlasovat o pořízení územního plánu obce Pohnání.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje žádost o pořízení územního plánu úřadem územního plánování, tj. Odborem rozvoje MěÚ Tábor (v souladu s §6 odst. 6 písm. b) zákona 183/2006 Sb. v platném znění – stavební zákon)

Zastupitelstvo obce Pohnání určuje pro spolupráci s pořizovatelem starostu obce.

 

7.         Diskuse

 

-           Byly předloženy faktury ke schválení od firem Valtrstav a Svatek.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Předložené faktury byly schváleny.

-           Starosta obce předložil zastupitelům žádost o příspěvek 2.000,-Kč od organizace Linka bezpečí.

Hlasování : 0 – 8 – 0

Žádost o příspěvek byla zamítnuta.

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 7.7.2018 v 20:00

 

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Macháčková Alena                                                                         Makovec Tomáš