Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 43. zasedání ZO

 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 43. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 3. února 2022 v zasedací místnosti obce od 19:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

 

Ověřovatelé :

pan Licehamr Hynek

pan Macháčková Alena

 

Program zasedání :

Žádost o příspěvek O.S. Polánka

Žádosti o koupi pozemku

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Žádost o příspěvek O.S. Polánka

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o příspěvek od O.S. Polánka na provoz běžeckých tras a na nákup nového stroje pro jejich úpravu. Zastupitelé navrhli finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč. Starosta dal o přijetí návrhu příspěvku hlasovat.

            Hlasování : 6 – 0 – 1

            Žádost o příspěvek pro O.S. Polánka byla schválena.

 

 

Žádosti o koupi pozemku

Na základě vypsaného schváleného záměru o prodeji pozemku v k.ú. Pohnání, p.č. 1/1, byly přijaty dvě žádosti. Žádost pana Licehamra Miloslava a žádost pana Reindla Františka. Každá žádost má zájem o koupi části pozemku, tak že dojde k jeho rozdělení na dvě části dle geodetického zaměření. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku budou hrazeny budoucími vlastníky.

Starosta dal o schválení žádostí a způsobu dělení pozemku hlasovat.

            Hlasování : 5 – 2 – 0

            Žádosti a způsob prodeje pozemku byl schválen.

 

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

    TRVÁ

 

Diskuse

Dne 5.3.2022 se uskuteční oslava MDŽ.

 

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Žádost o příspěvek O.S. Polánka

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o příspěvek od O.S. Polánka na provoz běžeckých tras a na nákup nového stroje pro jejich úpravu. Zastupitelé navrhli finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč. Starosta dal o přijetí návrhu příspěvku hlasovat.

            Hlasování : 6 – 0 – 1

            Žádost o příspěvek pro O.S. Polánka byla schválena.

Žádosti o koupi pozemku

Na základě vypsaného schváleného záměru o prodeji pozemku v k.ú. Pohnání, p.č. 1/1, byly přijaty dvě žádosti. Žádost pana Licehamra Miloslava a žádost pana Reindla Františka. Každá žádost má zájem o koupi části pozemku, tak že dojde k jeho rozdělení na dvě části dle geodetického zaměření. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku budou hrazeny budoucími vlastníky.

Starosta dal o schválení žádostí a způsobu dělení pozemku hlasovat.

            Hlasování : 5 – 2 – 0

            Žádosti a způsob prodeje pozemku byl schválen.

 

Starosta obce ukončil zasedání v 20:15.

Termín dalšího zasedání: 3.3.2022

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                              Mareda František