Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 44. zasedání ZO

 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 44. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 3.března 2022 v zasedací místnosti obce od 19:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

pan Macháček Jiří

pan Smrž Radim

Program zasedání :

Žádost o příspěvek MAS Krajina srdce z.s.

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Žádost o příspěvek MAS Krajina srdce z.s.

Starosta obce předložil zastupitelům žádost MAS Krajina srdce z.s. o příspěvek na humanitární pomoc pro Ukrajinu. Zastupitelé žádost projednali s tím, že každý z obce již nějakou finanční nebo hmotnou pomoc pro Ukrajinu poskytl. Starosta dal o schválení žádosti hlasovat.

            Hlasování : 0 – 9 – 0

            Žádost o příspěvek MAS Krajina srdce z.s. nebyl schválen.

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Diskuse

Dne 5.3.2022 se uskuteční oslava MDŽ.

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem stavebního řízení na opravu vstupu obecního úřadu.

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Žádost o příspěvek MAS Krajina srdce z.s.

Starosta obce předložil zastupitelům žádost MAS Krajina srdce z.s. o příspěvek na humanitární pomoc pro Ukrajinu. Zastupitelé žádost projednali s tím, že každý z obce již nějakou finanční nebo hmotnou pomoc pro Ukrajinu poskytl. Starosta dal o schválení žádosti hlasovat.

            Hlasování : 0 – 9 – 0

            Žádost o příspěvek MAS Krajina srdce z.s. nebyl schválen.

Starosta obce ukončil zasedání v 20:15.

Termín dalšího zasedání: 7.4.2022

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                 Smrž Radim