Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 45. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 45. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2.srpna 2018 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

Žádost o připojení vodovodu p.č. 18 a 24
Seznámení s dílčím přezkumem hospodaření obce
Návrh počtu členů volební komise
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Žádost o připojení vodovodu p.č. 18 a 24

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o připojení vodovodu na pozemky p.č. 18 a 24. Jedná se o připojení pozemků k vodovodní síti obce. U p.č. 18 byla žádost podána paní Kristýnou Růžičkovou a jedná se o přípojku k plánované novostavbě. U p.č. 24 byla žádost podána panem Tomášem Hájkem a jedná se nahrazení stávající přípojky za novou ke stávajícímu objektu. Zastupitelé se dohodli na podmínkách připojení a starosta obce dal hlasovat.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Připojení obou objektů na vodovodní síť obce bylo schváleno.

 

Seznámení s dílčím přezkumem hospodaření
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření

 

Návrh počtu členů volební komise

 

Zastupitelé společně odhlasovali, že volební komise bude ve složení 3 členové a 1 zapisovatel.  

            Hlasování : 7 – 0 - 0

Volební komise bude ve složení 3+1.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

Zastupitelé se jednohlasně dohodli, že s okamžitou platností budou platit následující připojovací podmínky na vodovodní řad : navrtávací pas a šoupě za ním dodá a namontuje obec a dále je každý nový odběratel povinen si ostatní práce a materiály s tím spojené uhradit na vlastní náklady.
Správce vodovodu informoval o vyhovujícím vzorku kvality pitné vody.
Na obecním pozemku p.č.706 (cesta „Budka“) bude položeno prodloužení vodovodního řadu v délce cca 100m, pro možnost připojení nových parcel.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1.         Žádost o připojení vodovodu p.č. 18 a 24

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o připojení vodovodu na pozemky p.č. 18 a 24. Jedná se o připojení pozemků k vodovodní síti obce. U p.č. 18 byla žádost podána paní Kristýnou Růžičkovou a jedná se o přípojku k plánované novostavbě. U p.č. 24 byla žádost podána panem Tomášem Hájkem a jedná se nahrazení stávající přípojky za novou ke stávajícímu objektu. Zastupitelé se dohodli na podmínkách připojení a starosta obce dal hlasovat.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Připojení obou objektů na vodovodní síť obce bylo schváleno.

 

3.         Návrh počtu členů volební komise

 

Zastupitelé společně odhlasovali, že volební komise bude ve složení 3 členové a 1 zapisovatel.  

            Hlasování : 7 – 0 - 0

Volební komise bude ve složení 3+1.

 

5.         Diskuse

 

Zastupitelé se jednohlasně dohodli, že s okamžitou platností budou platit následující připojovací podmínky na vodovodní řad : navrtávací pas a šoupě za ním dodá a namontuje obec a dále je každý nový odběratel povinen si ostatní práce a materiály s tím spojené uhradit na vlastní náklady.

 

Na obecním pozemku p.č.706 (cesta „Budka“) bude položeno prodloužení vodovodního řadu v délce cca 100m, pro možnost připojení nových parcel.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 6.9.2018 v 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Mareda František