Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 45. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 45. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 7.dubna 2022 v zasedací místnosti obce od 20:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Lukáš

Program zasedání :

TN Stav – insolvence

Rozpočtová změna č. 1

Vyjádření k žádosti o stavební povolení

Odsouhlasení faktury

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Rozpočtová změna č. 1

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

Vyjádření k žádosti o stavební povolení

Starosta obce seznámil zastupitele s písemnou žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely spojeného stavebního řízení. Jedná se o projektovou dokumentaci k novostavbě rodinného domu na p.p.č.732 v obci Pohnání.

Zastupitelé souhlasí se stavbou rodinného domu za předpokladu dodržení podmínek Územního plánu.

Odsouhlasení faktury

Tento bod byl odložen z důvodu nedokončených stavebních prací.

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele s čerpáním elektrické energie za uplynulý rok.

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem stavebního řízení na opravu vstupu obecního úřadu.

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem stavebního řízení na vybudování parkovací plochy v prostoru dvora bývalé školy.

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Rozpočtová změna č. 1

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

Vyjádření k žádosti o stavební povolení

Starosta obce seznámil zastupitele s písemnou žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely spojeného stavebního řízení. Jedná se o projektovou dokumentaci k novostavbě rodinného domu na p.p.č.732 v obci Pohnání.

Zastupitelé souhlasí se stavbou rodinného domu za předpokladu dodržení podmínek Územního plánu.

Zastupitelstvo obce ukládá :

TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Odpovídá : starosta obce

Starosta obce ukončil zasedání v 21:30.

Termín dalšího zasedání: 5.5.2022

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Makovec Lukáš