Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 46. zasedáni ZO

OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 5.května 2022 v zasedací místnosti obce od 20:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčová Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

Program zasedání :

Vyjádření k žádosti o stavební povolení

TN Stav – insolvence

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Vyjádření k žádosti o stavební povolení

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením MĚÚ Tábor – odbor rozvoje k žádosti o stavební povolení paní Kořínkové.

Zastupitelé souhlasí se stavbou rodinného domu za předpokladu dodržení všech podmínek vyplývajících z Územního plánu.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelé souhlasí se stavbou rodinného domu za předpokladu dodržení všech podmínek vyplývajících z Územního plánu.

TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem insolvence na firmu TN Stav s.r.o.

Zastupitelé pověřili starostu jednáním ve věci insolvence firmy TN Stav s.r.o.  

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelé pověřili starostu jednáním ve věci insolvence firmy TN Stav s.r.o.  

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

            1.         TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Odpovídá : starosta obce

Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele s kladným výsledkem rozboru vody.

Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem oznámení o svozu odpadu od firmy

Rumpold s.r.o.

Starosta obce seznámil zastupitele s vydáním stavebního povolení na úpravu dvora bývalé školy.

Starosta obce seznámil zastupitele s provedení lesní výsadby jehličnatých stromků v lokalitě „Bejkovna“.

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem odkoupit pozemek pod vybudovanou stavbou studní v lese na pozemku pana Licehamra Miloslava.

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Vyjádření k žádosti o stavební povolení

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením MĚÚ Tábor – odbor rozvoje k žádosti o stavební povolení paní Kořínkové.

Zastupitelé souhlasí se stavbou rodinného domu za předpokladu dodržení všech podmínek vyplývajících z Územního plánu.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelé souhlasí se stavbou rodinného domu za předpokladu dodržení všech podmínek vyplývajících z Územního plánu.

Zastupitelstvo obce ukládá :

TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem insolvence na firmu TN Stav s.r.o.

Zastupitelé pověřili starostu jednáním ve věci insolvence firmy TN Stav s.r.o.  

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelé pověřili starostu jednáním ve věci insolvence firmy TN Stav s.r.o.  

Odpovídá : starosta obce

Starosta obce ukončil zasedání v 20:00.

Termín dalšího zasedání: 2.6.2022

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Macháčková Alena                                                                         Makovec Tomáš