Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 47. zasedání ZO

 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 47. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 2.června 2022 v zasedací místnosti obce od 20:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčová Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

pan Macháček Jiří

pan Smrž Radim

Program zasedání :

Schválení závěrečného účtu za rok 2021

Schválení účetní uzávěrky

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2025

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026

Výběrové řízení na stavební úpravy budovy obecního úřadu

Souhlas s podepsáním smlouvy

Výběrové řízení

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Schválení závěrečného účtu za rok 2021

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2021 ke schválení a seznámil je s obsahem chyb a způsobem jejich nápravy.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.         

            Hlasování : 8 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2021 byl schválen bez výhrad a byla přijata opatření, která jsou přílohou č.1 tohoto zápisu.

Schválení účetní uzávěrky

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2021 ke schválení.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021 v plném      rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností           posuzovaných podle zákona, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční  situace účetní jednotky.

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2025

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtového výhledu do roku 2025.

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026

Starosta obce spolu se zastupiteli se společně dohodli na ponechání počtu 9 členů zastupitelstva obce.

Hlasování :  8 – 0 - 0

            Odsouhlasen počet 9 členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026.

Výběrové řízení na stavební úpravy budovy obecního úřadu

Tento bod byl odložen na další zasedání zastupitelstva obce.

Souhlas s podepsáním smlouvy

Zastupitelé společně odsouhlasili podepsání smlouvy o prodeji pozemku v k.ú. Pohnání,

p.č. 1/1.

Hlasování :  8 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o prodeji pozemku v k.ú. Pohnání, p.č. 1/1.

Výběrové řízení

Obec Pohnání vyhlásí výběrové řízení na stavbu „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9“.

Starosta dal o schválení vyhlášení výběrového řízení hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno.

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

            1.         TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

Diskuse

Dne 4.6.2022 se uskuteční dětský den.

Starosta obce seznámil zastupitele s doplacením faktury firmy Fáček za provedené stavební práce.

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Schválení závěrečného účtu za rok 2021

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2021 ke schválení a seznámil je s obsahem chyb a způsobem jejich nápravy.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.         

            Hlasování : 8 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2021 byl schválen bez výhrad a byla přijata opatření, která jsou přílohou č.1 tohoto zápisu.

Schválení účetní uzávěrky

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2021 ke schválení.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021 v plném      rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností           posuzovaných podle zákona, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční  situace účetní jednotky.

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026

Starosta obce spolu se zastupiteli se společně dohodli na ponechání počtu 9 členů zastupitelstva obce.

Hlasování :  8 – 0 - 0

            Odsouhlasen počet 9 členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026.

Souhlas s podepsáním smlouvy

Zastupitelé společně odsouhlasili podepsání smlouvy o prodeji pozemku v k.ú. Pohnání,

p.č. 1/1.

Hlasování :  8 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o prodeji pozemku v k.ú. Pohnání, p.č. 1/1.

Výběrové řízení

Obec Pohnání vyhlásí výběrové řízení na stavbu „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9“.

Starosta dal o schválení vyhlášení výběrového řízení hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno.

Starosta obce ukončil zasedání v 21:30.

Termín dalšího zasedání: 12.7.2022

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Smrž Radim