Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 48. zasedání obce

             

OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 48. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 12.července 2022 v zasedací místnosti obce od 20:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčová Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Lukáš

Program zasedání :

Schválení dodavatele na stavbu „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9–1.etapa“

Rozpočtová změna č. 2

Žádost nájemníků budovy č.p. 2

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Schválení dodavatele na stavbu „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1.etapa“

Starosta obce předložil zastupitelům vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1.etapa“. Cenové nabídky podali tři zájemci: Kavas a.s., StavStyl s.r.o. a Valtrstav s.r.o. Cenově nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena cenová nabídka firmy Kavas a.s.

Starosta dal hlasovat o schválení firmy Kavas a.s.  

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodavatele na stavbu „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1.etapa“ firmu Kavas a.s.

Rozpočtová změna č. 2

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

Žádost nájemníků budovy č.p. 2

Starosta obce předložil zastupitelům žádost nájemníků budovy č.p. 2 o vybavení bytových jednotek sítěmi proti hmyzu do oken. Zastupitelé žádost projednali a na příští zasedání bude předložena cena za požadované sítě proti hmyzu a následně bude rozhodnuto o jejich případném pořízení.

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

            1.         TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

Diskuse

Dne 15.10.2022 se uskuteční Posvícenská zábava

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Schválení dodavatele na stavbu „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1.etapa“

Starosta obce předložil zastupitelům vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1.etapa“. Cenové nabídky podali tři zájemci: Kavas a.s., StavStyl s.r.o. a Valtrstav s.r.o. Cenově nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena cenová nabídka firmy Kavas a.s.

Starosta dal hlasovat o schválení firmy Kavas a.s.  

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodavatele na stavbu „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1.etapa“ firmu Kavas a.s.

Rozpočtová změna č. 2

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

Starosta obce ukončil zasedání v 20:50.

Termín dalšího zasedání: 4.8.2022

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Makovec Lukáš