Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z. 49 zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 2, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

Zápis z 49. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 4.srpna 2022 v zasedací místnosti obce od 20:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčová Alena

pan Makovec Tomáš

pan Smrž Radim

Ověřovatelé :

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

Program zasedání :

Koupě pozemků

Volební komise

Žádost nájemníků budovy č.p. 2

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Koupě pozemků

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na koupi pozemků v k.ú. Pohnání

p.č. 87/3 (105 m2) a 105/3 (184 m2) za cenu 100,-Kč/m2. Pozemky budou použity jako přístup k plánované výstavbě ČOV.

Starosta dal hlasovat o schválení koupě.      

            Hlasování : 7 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje koupi pozemků v k.ú. Pohnání p.č. 87/2 a 105/3.

Volební komise

Zastupitelé společně odhlasovali, že volební komise bude ve složení 3 členové a 1 zapisovatel.  

            Hlasování : 7 – 0 - 0

Volební komise bude ve složení 3+1.

Žádost nájemníků budovy č.p. 2

Starosta obce znovu předložil zastupitelům žádost nájemníků budovy č.p. 2 o vybavení bytových jednotek sítěmi proti hmyzu do oken. Současně byly předloženy cenové nabídky na dodávku sítí proti hmyzu. Na základě předložených podkladů zastupitelé žádost projednali a starosta dal hlasovat o jejím schválení.

Hlasování : 0 – 6 – 1

Zastupitelstvo obce Pohnání zamítá žádost nájemníků budovy č.p. 2.

Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

            1.         TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

Diskuse

Dne 27.8.2022 se uskuteční rozloučení s prázdninami.

Byla zahájena oprava střechy na KD nad dámskými záchody z důvodu zatékání.

Zaslána faktura obci Pohnánec za odběr vody z vodovodního řadu.

Přijaty a odsouhlaseny faktury firmy Abak Tábor za tiskařské služby.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje požadavek pana Macháčka na zvýšení odměny za práce prováděné na údržbě obce na 1.500,- Kč měsíčně.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Koupě pozemků

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na koupi pozemků v k.ú. Pohnání

p.č. 87/3 (105 m2) a 105/3 (184 m2) za cenu 100,-Kč/m2. Pozemky budou použity jako přístup k plánované výstavbě ČOV.

Starosta dal hlasovat o schválení koupě.      

            Hlasování : 7 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje koupi pozemků v k.ú. Pohnání p.č. 87/2 a 105/3.

Volební komise

Zastupitelé společně odhlasovali, že volební komise bude ve složení 3 členové a 1 zapisovatel.  

            Hlasování : 7 – 0 - 0

Volební komise bude ve složení 3+1.

Žádost nájemníků budovy č.p. 2

Starosta obce znovu předložil zastupitelům žádost nájemníků budovy č.p. 2 o vybavení bytových jednotek sítěmi proti hmyzu do oken. Současně byly předloženy cenové nabídky na dodávku sítí proti hmyzu. Na základě předložených podkladů zastupitelé žádost projednali a starosta dal hlasovat o jejím schválení.

Hlasování : 0 – 6 – 1

Zastupitelstvo obce Pohnání zamítá žádost nájemníků budovy č.p. 2.

      5.   Diskuse

Přijaty a odsouhlaseny faktury firmy Abak Tábor za tiskařské služby.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje požadavek pana Macháčka na zvýšení odměny za práce prováděné na údržbě ploch a zařízení obce na 1.500,- Kč měsíčně.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Starosta obce ukončil zasedání v 21:00.

Termín dalšího zasedání: 1.9.2022

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Macháčková Alena                                                                         Makovec Tomáš