Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 5. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2.dubna 2015 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

 

Program zasedání :

 

Zateplení objektu klubovny hasičů

Složení zastupitelstva obce Pohnání

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

1. Zateplení objektu klubovny hasičů

Starosta obce předložil zastupitelům obce nabídku firmy na zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu klubovny hasičů. Projednání této záležitosti bylo přesunuto na příští zasedání zastupitelstva obce.

 

2. Složení zastupitelstva obce Pohnání

 

Starosta obce oznámil zastupitelům , že vzhledem k úmrtí zastupitele p. Miroslava Tomečka bude do dalších komunálních voleb zastupitelstvo 8-mi členné.

 

3. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Žádost o opravu vodovodní přípojky

 

Starosta předložil zastupitelům dopis od pana Tuzara, který vlastní nemovitost k rekreaci v obci Pohnánec č.p. 27. V dopise žádá p.Tuzar o opravu vodovodní přípojky z důvodu malého průtoku a domnívá se, že závada je na potrubí , které je majetkem obce Pohnání. Zastupitelé se dohodli , že starosta obce Pohnání a správce vodovodu zjistí prohlídkou na místě skutečný stav.

Zodpovídá : starosta obce, správce vodovodu

TRVÁ

4. Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem vzorku vody – vyhověl.

starosta obce oznámil zastupitelům , že z důvodu plnění podmínek dotace na vybavení KD se uskuteční výstava historie obce v prostorách KD o pouťovém posezení.

starosta obce seznámil zastupitele s vyúčtováním brigádnických hodin

starosta obce seznámil zastupitele s vyúčtováním elektrické energie za uplynulý rok

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu

místnost v objektu bývalé autobusové garáže bude opravena svépomocí

bude pořízena popelnice na kovový odpad

bylo předloženo vyúčtování obecních akcí : MDŽ a Kurz vaření

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu

místnost v objektu bývalé autobusové garáže bude opravena svépomocí

bude pořízena popelnice na kovový odpad

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců

Zodopovídá : starosta obce

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 7.5.2015 ve 20:00.

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří Macháčková Alena