Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 5. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                    www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                   

 

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 14.února 2019 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

Hosté :

Křížová Jana

Kříž Jiří ml.

právní zástupce rodiny Křížů mgr.Stejskalová

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Lukáš

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

2.jednání s p. Křížem
Územní plán obce Pohnání
Výběr dodavatele kuchyňské linky
Faktura za provedené zednické práce
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

2.jednání s p. Křížem

 

Starosta obce zahájil zasedání projednáním problematiky ohledně vytékání části obecní kanalizace na pozemky pana Kříže a paní Křížové.

Na minulém jednání, kdy byli paní Křížová s panem Křížem zastoupeni jejich synem Jiřím Křížem mladším (na základě plné moci), bylo dojednáno, že obec zajistí zatrubnění vodoteče a panu Křížovi byl podán návrh, že zajistí věcná břemena na patřičné úseky zatrubnění vodoteče.

Pan Kříž ml. dnes sdělil zastupitelům, že věcná břemena si musí zajistit obec a on je bezplatně poskytne obci.

           

Dále bylo vyhověno paní Křížové, že v zimním období nebude úsek obecní komunikace mezi domem Křížových a pozemkem Průšových v úseku o délce cca 50m udržován pluhováním.

 

Územní plán obce Pohnání

 

Starosta obce předložil zastupitelům tři cenové nabídky na zpracování územního plánu obce. Zastupitelé obce zvolili jako dodavatele územní plánu obce ing. arch. Dagmar Buzu.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Zpracovatelem územního plánu byla vybrána ing. arch. Dagmar Buzu.

 

Výběr dodavatele kuchyňské linky

 

Starosta obce předložil zastupitelům cenové nabídky na dodavatele kuchyňské linky do nového obecního úřadu. Dodavatelem kuchyňské linky byl zastupiteli obce vybrán pan Tomáš Makovec.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Dodavatelem kuchyňské linky byl vybrán pan Tomáš Makovec.

 

Faktura za provedené zednické práce

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení fakturu za provedené zednické práce.

Zastupitelé byli s obsahem fakturovaných prací seznámeni. Starosta dal hlasovat o jejím schválení.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Faktura byla schválena.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze zasedání ze dne 6.9.2018:

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       5.  Lesní hospodářství

 

Prohlídkou obecního lesa bylo zjištěno, že je nutno provést kácení v nezbytně nutné míře. V zimních měsících se uskuteční brigáda na těžbu dřeva.

 

                                                                                              Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta obce spolu se správcem vodovodu seznámil zastupitele s výsledkem odběru vzorku vody. Vzorek vyhověl.
Byly odsouhlaseny svislé látkové žaluzie do oken nového obecního úřadu (bývalá prodejna).
Divadlo se uskuteční 2.3.2019. Divadelní soubor „VOŽIVOT“ představí divadelní hru „Uklízečka“
MDŽ se uskuteční 9.3.2019
Kurz vaření 29.3.2019

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

      2.   Územní plán obce Pohnání

 

Starosta obce předložil zastupitelům tři cenové nabídky na zpracování územního plánu obce. Zastupitelé obce zvolili jako dodavatele územní plánu obce ing. arch. Dagmar Buzu.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Zpracovatelem územního plánu byla vybrána ing. arch. Dagmar Buzu.

 

      3.   Výběr dodavatele kuchyňské linky

 

Starosta obce předložil zastupitelům cenové nabídky na dodavatele kuchyňské linky do nového obecního úřadu. Dodavatelem kuchyňské linky byl zastupiteli obce vybrán pan Tomáš Makovec.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Dodavatelem kuchyňské linky byl vybrán pan Tomáš Makovec.

 

     4.   Faktura za provedené zednické práce

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení fakturu za provedené zednické práce.

Zastupitelé byli s obsahem fakturovaných prací seznámeni. Starosta dal hlasovat o jejím schválení.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Faktura byla schválena.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15

 

Termín dalšího zasedání : 7.3.2019

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Makovec Lukáš                                                                                 Mareda František