Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z. 50 zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 50. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1.září 2022 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčová Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

pan Smrž Radim

 

 

 

Program zasedání :

  1. Návrh-Rozpočtový výhled do roku 2025
  2. Úkoly z minulých zasedání
  3. Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

  1. Návrh-Rozpočtový výhled do roku 2025

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtového výhledu do roku 2025 

 

  1. Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

  • Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

            1.         TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 

 

  1. Diskuse

 

 

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání v 21:00.

 

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                 Smrž Radim