Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 6. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 11.května 2015 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

 

Program zasedání :

 

Schválení účetní uzávěrky

Schválení závěrečného účtu

Seznámení s přezkoumání hospodaření a nápravou chyb

Rozpočtová změna č. 1

Nabídka na nátěr fasády obecní garáže

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1. Schválení účetní uzávěrky

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2014 ke schválení.

Hlasování : 6 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

2. Schválení závěrečného účtu

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2014 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 6 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání byl schválen bez výhrad.

 

3. Seznámení s přezkoumání hospodaření a nápravou chyb

 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Z výsledku vyplývají drobné chyby a nedostatky.

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.5.2015 při projednávání závěrečného účtu obce za rok 2014, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

Hlasování : 6 – 0 - 0

Nápravná opatření byla přijata a jsou přílohami č.1 a 2 tohoto zápisu.

 

Popis jednotlivých nedostatků a způsob jakým byly napraveny :

 

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty „Výnosy z činnosti“.

Způsob nápravy – pronájem nebytových prostor byl správně zaúčtován na účet 603 výnosy z pronájmu. č.d. 316

 

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy „Krátkodobé pohledávky“. Způsob nápravy – bylo správně zaúčtováno na účet 311 Odběratelé. č.d. 316

 

- Účetní doklady neobsahovaly obsah účetního případu a jeho účastníky.

Způsob nápravy – na účetní doklad byl doplněn obsah účetního případu i účastníci případu. č.d.316

 

- Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Způsob nápravy – pozemek p.č.20 v k.ú. Pohnání o výměře 207m2 byl odúčtován a dále byl zařazen pozemek p.č. 731 o výměře 207m2. č.d. 321

 

4. Rozpočtová změna č. 1

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

Hlasování 6 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

5. Nabídka na nátěr fasády obecní garáže

 

Starosta obce předložil zastupitelům cenovou nabídku na nátěr obecní garáže ke schválení.

Zastupitelé se s nabídkou seznámili a starosta dal o jejím schválení hlasovat.

Hlasování 6 – 0 – 0

Cenová nabídka na nátěr obecní garáže byla schválena.

 

6. Úkoly z minulých zasedání

 

 

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Žádost o opravu vodovodní přípojky

 

Starosta předložil zastupitelům dopis od pana Tuzara, který vlastní nemovitost k rekreaci v obci Pohnánec č.p. 27. V dopise žádá p.Tuzar o opravu vodovodní přípojky z důvodu malého průtoku a domnívá se, že závada je na potrubí , které je majetkem obce Pohnání. Zastupitelé se dohodli , že starosta obce Pohnání a správce vodovodu zjistí prohlídkou na místě skutečný stav.

Zodpovídá : starosta obce, správce vodovodu

TRVÁ

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

místnost v objektu bývalé autobusové garáže bude opravena svépomocí - TRVÁ

bude pořízena popelnice na kovový odpad - SPLNĚNO

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - TRVÁ

Zodopovídá : starosta obce

7. Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na nátěr štítu smuteční síně na hřbitově.

starosta obce oznámil zastupitelům , že z si obec pronajme kontejnery na tříděný odpad od odvozce odpadu.

bude provedeno oplocení dětského hřiště.

byla předložena cenová nabídka na zednickou opravu vodárny u Makovců

starosta obce zadá požadavek na vypracování projektu na zateplení budovy bývalé prodejny, který bude použit jako příloha k žádosti o dotaci.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

1. Schválení účetní uzávěrky

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2014 ke schválení.

Hlasování : 6 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

2. Schválení závěrečného účtu

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2014 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 6 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání byl schválen bez výhrad.

 

3. Seznámení s přezkoumání hospodaření a nápravou chyb

 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Z výsledku vyplývají drobné chyby a nedostatky.

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.5.2015 při projednávání závěrečného účtu obce za rok 2014, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

Hlasování : 6 – 0 - 0

Nápravná opatření byla přijata a jsou přílohami č.1 a 2 tohoto zápisu.

 

Popis jednotlivých nedostatků a způsob jakým byly napraveny :

 

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty „Výnosy z činnosti“.

Způsob nápravy – pronájem nebytových prostor byl správně zaúčtován na účet 603 výnosy z pronájmu. č.d. 316

 

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy „Krátkodobé pohledávky“. Způsob nápravy – bylo správně zaúčtováno na účet 311 Odběratelé. č.d. 316

 

- Účetní doklady neobsahovaly obsah účetního případu a jeho účastníky.

Způsob nápravy – na účetní doklad byl doplněn obsah účetního případu i účastníci případu. č.d.316

 

- Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Způsob nápravy – pozemek p.č.20 v k.ú. Pohnání o výměře 207m2 byl odúčtován a dále byl zařazen pozemek p.č. 731 o výměře 207m2. č.d. 321

 

 

4. Rozpočtová změna č. 1

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

Hlasování 6 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

5. Nabídka na nátěr fasády obecní garáže

 

Starosta obce předložil zastupitelům cenovou nabídku na nátěr obecní garáže ke schválení.

Zastupitelé se s nabídkou seznámili a starosta dal o jejím schválení hlasovat.

Hlasování 6 – 0 – 0

Cenová nabídka na nátěr obecní garáže byla schválena.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:45

 

Termín dalšího zasedání : 4.6.2015 ve 20:00.

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk