Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 6. zasedání ZO

 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                    www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                   

 

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 7.března 2019 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

 

Program zasedání :

 

Smlouva o vytvoření Územního plánu
Rozpočtová změna č.1
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Smlouva o vytvoření Územního plánu

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o vytvoření Územního plánu.  

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Návrh smlouvy o vytvoření Územního plánu byl schválen.

 

Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze zasedání ze dne 6.9.2018:

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       5.  Lesní hospodářství

 

Prohlídkou obecního lesa bylo zjištěno, že je nutno provést kácení v nezbytně nutné míře. V zimních měsících se uskuteční brigáda na těžbu dřeva.

 

                                                                                              Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          PROBÍHÁ

 

Diskuse

 

-Starosta obce seznámil zastupitele s termíny brigád na provedení těžby dřevanakaženého kůrovcem v obecním lese.

-Starosta obce předložil k nahlédnutí smlouvy na údržbu veřejných ploch v obci.

-Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

-Na příštím zasedání bude projednán způsob likvidace kovových odpadů.

-Byl vznesen požadavek k vybavení hasičské zásahové jednotky o hasičský přívěsný vozík. Starosta obce projedná možnost čerpání dotací.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Smlouva o vytvoření Územního plánu

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o vytvoření Územního plánu.  

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Návrh smlouvy o vytvoření Územního plánu byl schválen.

 

Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4.   Diskuse

-Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

Odpovídá : starosta obce

 

-Na příštím zasedání bude projednán způsob likvidace kovových odpadů.

Odpovídá : zastupitelstvo obce

 

-Byl vznesen požadavek k vybavení hasičské zásahové jednotky o hasičský přívěsný vozík. Starosta obce projedná možnost čerpání dotací.

Odpovídá : starosta obce

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 4.4.2019

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Macháček Jiří                                                                        Macháčková Alena