Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 6. zasedání ZO

 
 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

 

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2.2. 2023 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovcová Pavlína

pan Makovec Lukáš

paní Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

pan Vaněk František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Říha Pavel

paní Macháček Jiří

 

 

 

Program zasedání :

  1. Dodatečné schválení smlouvy s firmou Kavas s.r.o.
  2. Zákaz kouření v prostorách hasičské klubovny a KD Pohnání
  3. Úkoly z minulých zasedání

      4.    Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

  1. Dodatečné schválení smlouvy s firmou Kavas s.r.o. na Úpravu veřejného prostoru před  Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1. etapa ze zápisu č. 48 ze dne 12. července 2022

 

Starosta obce dal o dodatečném schválení smlouvy hlasovat

Hlasování : 9 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání  dodatečně schvaluje smlouvu s firmou Kavas s.r.o.

 

 

2.   Zákaz kouření v prostorách hasičské klubovny a KD Pohnání

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zákaz kouření v prostorách hasičské klubovny a KD Pohnání

 

Starosta obce dal o zákazu kouření hlasovat

Hlasování : 8-1-0     

            Zastupitelstvo obce zákaz kouření schvaluje

 

 3.   Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 28.12.2022 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

            1.         TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

  1. Diskuse

 

           -     Do diskuse nebyl žádný příspěvek

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

                                           

  1. Dodatečné schválení smlouvy s firmou Kavas s.r.o. na Úpravu veřejného prostoru  před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1. etapa ze zápisu č. 48 ze dne 12. července 2022

 

   Starosta obce dal o dodatečném schválení smlouvy hlasovat

   Hlasování : 9 – 0 - 0

               Zastupitelstvo obce Pohnání  dodatečně schvaluje smlouvu s firmou Kavas s.r.o.

                                                                                         

2. .   Zákaz kouření v prostorách hasičské klubovny a KD Pohnání

 

 Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zákaz kouření v prostorách hasičské     klubovny a KD Pohnání

 

  Starosta obce dal o zákazu kouření hlasovat          

              Hlasování : 8-1-0   

              Zastupitelstvo obce zákaz kouření schvaluje

 

 

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání v 21:00.

 

Termín dalšího zasedání: 9.3.2023

 

Zapsal : Smrž Radim                                                 Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Říha Pavel                                                               Macháček Jiří