Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 7. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                    www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                   

 

Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 11.dubna 2019 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

Schválení faktury
Cestovní příkaz
Žádost o prodej pozemku
Kontrola o odběru vody
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Schválení faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení fakturu za provedené práce na dodávce a montáži kuchyňské linky do nového obecního úřadu. Starosta dal o schválení faktury hlasovat

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Faktura byla schválena.

 

Cestovní příkaz

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení cestovní příkaz.

            Starosta dal o schválení cestovního příkazu hlasovat.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Cestovní příkaz byl schválen.

 

Žádost o prodej pozemku

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost pana Reindla Františka o koupi obecního pozemku. Zastupitelé na základě této žádosti odsouhlasili vydat záměr o prodeji obecního pozemku.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Záměr o prodeji obecního pozemku byl schválen.

 

Kontrola o odběru vody

 

Starosta obce seznámil zastupitele s pokutou za odběr spodní vody bez náležitých povolení.

 

Úkoly z minulých zasedání

Usnesení ze zasedání ze dne 6.9.2018:

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       5.  Lesní hospodářství

 

Prohlídkou obecního lesa bylo zjištěno, že je nutno provést kácení v nezbytně nutné míře. V zimních měsících se uskuteční brigáda na těžbu dřeva.

 

                                                                                              Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          PROBÍHÁ

 

            Usnesení ze zasedání ze dne 7.3.2019:

           

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4.   Diskuse

Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

Odpovídá : starosta obce

                       TRVÁ

 

Na příštím zasedání bude projednán způsob likvidace kovových odpadů.

Odpovídá : zastupitelstvo obce

                       SPLNĚNO

 

Byl vznesen požadavek k vybavení hasičské zásahové jednotky o hasičský přívěsný vozík. Starosta obce projedná možnost čerpání dotací.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                                                 SPLNĚNO

 

 

Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele s množstvím odebrané elektřiny za rok 2018.
Starosta obce seznámil zastupitele s náklady na MDŽ.
Starosta obce oznámil zastupitelům souhlas vlastníka pozemku (paní Novákové) se zahájením výkopových prací na opravu vodovodu.
Na likvidaci kovových odpadů budou zakoupeny patřičné kontejnery.
Do obřadní síně na hřbitově bude instalována nová opona černé barvy.
Starosta prověřil možnost čerpání dotací na vybavení hasičské zásahové jednotky o hasičský přívěsný vozík nebo případně automobil.
Vytěžené dřevo z obecního lesa z kůrovcové kalamity o množství cca 60m3, bude zprostředkovaně prodáno do Číny.
Zbylé dřevo, které nesplňuje parametry prodeje na zpracování, bude nabídnuto k prodeji občanům obce Pohnání.
Obec Pohnání obdržela dotaci na opravu vodáren.
Dne 24.4.2019 se uskuteční 1.projednání Územního plánu v kulturním domě v Pohnání.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení fakturu za provedené práce na dodávce a montáži kuchyňské linky do nového obecního úřadu. Starosta dal o schválení faktury hlasovat

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Faktura byla schválena.

 

Cestovní příkaz

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení cestovní příkaz.

            Starosta dal o schválení cestovního příkazu hlasovat.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Cestovní příkaz byl schválen.

 

Žádost o prodej pozemku

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost pana Reindla Františka o koupi obecního pozemku. Zastupitelé na základě této žádosti odsouhlasili vydat záměr o prodeji obecního pozemku.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Záměr o prodeji obecního pozemku byl schválen.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 22:00

 

Termín dalšího zasedání : 2.5.2019

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Makovec Tomáš                                                                                Mareda Franišek