Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 7. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz       

 

                          

Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 9.3. 2023 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovcová Pavlína

pan Makovec Lukáš

paní Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Lukáš

paní Macháčková Alena

 

Program zasedání :

 

1.Návrh závěrečného účtu

2.Rozpočtová změna č. 1

3.Úkoly z minulých zasedání

4.Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

1.   Návrh závěrečného účtu

   Starosta obce předložil zastupitelům návrh závěrečného účtu za rok 2022 k projednání

 

2.   Rozpočtová změna č. 1

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtovou změnu č. 1 ke schválení

Starosta obce dal hlasovat o jejím schválení

Hlasování : 8-0-0     

            Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu

 

 3.   Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 28.12.2022 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

            1.         TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

4. Diskuse

           -     Do diskuse nebyl žádný příspěvek

 

 

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje

                          

         1.   Rozpočtová změna č. 1

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtovou změnu č. 1 ke schválení

Starosta obce dal hlasovat o jejím schválení

Hlasování : 8-0-0     

            Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu

 

Starosta obce ukončil zasedání v 20:00.

 

Termín dalšího zasedání: 6.4.2023

 

Zapsal : Smrž Radim                                                 Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Makovec Lukáš                                                     Macháčková Alena