Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 8. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2.července 2015 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

 

Program zasedání :

 

Výběrové řízení na opravu střechy

Rozpočtová změna č.2

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

1. Výběrové řízení na opravu střechy

Starosta obce předložil zastupitelům cenové nabídky na opravu střechy Obecního úřadu. Zastupitelé cenové nabídky porovnali a vybrali stavební firmu Stavstyl CZ

Hlasování : 7 – 0 – 1

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje firmu Stavstyl CZ pro zhotovení opravy střechy na Obecním úřadu.

2. Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

3. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Žádost o opravu vodovodní přípojky

 

Starosta předložil zastupitelům dopis od pana Tuzara, který vlastní nemovitost k rekreaci v obci Pohnánec č.p. 27. V dopise žádá p.Tuzar o opravu vodovodní přípojky z důvodu malého průtoku a domnívá se, že závada je na potrubí , které je majetkem obce Pohnání. Zastupitelé se dohodli , že starosta obce Pohnání a správce vodovodu zjistí prohlídkou na místě skutečný stav.

Zodpovídá : starosta obce, správce vodovodu

SPLNĚNO

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

místnost v objektu bývalé autobusové garáže bude opravena svépomocí - TRVÁ

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - TRVÁ

Zodopovídá : starosta obce

4. Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s průběhem příprav na výstavu „Historie obce Pohnání“ a vyzval zastupitele k součinosti při přípravách této výstavy.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

1. Výběrové řízení na opravu střechy

Starosta obce předložil zastupitelům cenové nabídky na opravu střechy Obecního úřadu. Zastupitelé cenové nabídky porovnali a vybrali stavební firmu Stavstyl CZ

Hlasování : 7 – 0 – 1

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje firmu Stavstyl CZ pro zhotovení opravy střechy na Obecním úřadu.

 

2. Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 6.8.2015 ve 20:00.

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří Macháčková Alena