Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 8. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2.května 2019 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Lukáš

pan Smrž Radim

 

Program zasedání :

 

Žádost o vyjádření k přípojce NN
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Žádost o vyjádření k přípojce NN

 

Starosta obce předložil zastupitelům k projednání žádost o vyjádření k plánované přípojce NN k pozemku pana Františka Reindla. Zastupitelé se jednotlivě k žádosti vyjádřili. Starosta obce odešle vyjádření obce se souhlasem uložit kabelové vedení na pozemek obce, ale s upozorněním na změnu trasy a respektování stávajících a budoucích podzemních vedení.

 

Úkoly z minulých zasedání

Usnesení ze zasedání ze dne 6.9.2018:

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       5.  Lesní hospodářství

 

Prohlídkou obecního lesa bylo zjištěno, že je nutno provést kácení v nezbytně nutné míře. V zimních měsících se uskuteční brigáda na těžbu dřeva.

 

                                                                                              Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          SPLNĚNO

 

            Usnesení ze zasedání ze dne 7.3.2019:

           

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4.   Diskuse

Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

Odpovídá : starosta obce

                       PROBÍHÁ

 

Diskuse

 

Dne 1.6.2019 se uskuteční dětský den.
V podzimních měsících bude provedena výsadba nových stromků v obecním lese.
V měsíci květnu budou provedeny sondy na vodovodním řadu a zjištěno místo poruchy.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 6.6.2019

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Makovec Lukáš                                                                               Smrž Radim