Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 8. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

 

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 11.4. 2023 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovcová Pavlína

pan Makovec Lukáš

paní Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

pan Vaněk František

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

 

 

 

Program zasedání :

  1. Schválení závěrečného účtu za rok 2022 a náprava chyb
  2. Schválení účetní uzávěrky
  3. Návrh na odkoupení pozemku
  4. Úkoly z minulých zasedání

      5.    Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

  1. Schválení závěrečného účtu za rok 2022 a náprava chyb

 

               Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2022 ke schválení a     seznámil je s obsahem chyb a způsobem jejich nápravy

             Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení

             Hlasování 9-0-0

             Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2022 byl schválen bez výhrad a byla přijata opatření, která jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu

 

  

          2.   Schválení účetní uzávěrky

 

 

Starosta obce spolu s účetní předložil zastupitelům účetní závěrku za rok 2022 ke schválení

 

Starosta obce dal hlasovat o jejím schválení

Hlasování : 9-0-0     

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2022 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky .

 

 

       3.   Návrh na odkoupení pozemku

           

             Odloženo na příští zasedání

 

 4.   Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 28.12.2022 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

            1.         TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

  1. Diskuse

 

           -     V KD Pohnání se bude 11.11.2023 konat divadlo

 

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje

 

 

 

                          

  1.          1.   Schválení závěrečného účtu za rok 2022 a náprava chyb

 

               Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2022 ke schválení a              

seznámil je s obsahem chyb a způsobem jejich nápravy

 

             Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení

             Hlasování 9-0-0

             Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2022 byl schválen bez výhrad a byla přijata opatření, která jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu

 

 

 

          2.   Schválení účetní uzávěrky

 

 

Starosta obce spolu s účetní předložil zastupitelům účetní závěrku za rok 2022 ke schválení

 

Starosta obce dal hlasovat o jejím schválení

Hlasování : 9-0-0     

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2022 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky .

 

 

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání v 21:15.

 

Termín dalšího zasedání: 4.5.2023

 

Zapsal : Smrž Radim                                                 Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Makovec Lukáš                                                     Makovec Tomáš