Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 9. zasedání ZO

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                    www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                   

 

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 6.června 2019 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Macháčková Alena

 

 

Program zasedání :

 

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
Záměr o prodeji pozemku
Výběr projekční kanceláře na opravu budovy bývalé školy
Průzkum cen na opravu vodáren
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2018 ke schválení.    Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho          schválení.        

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2018 byl schválen bez výhrad.

 

Schválení účetní uzávěrky za rok 2018

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2018 ke schválení.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 v plném          rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční          situace účetní jednotky.

 

Záměr o prodeji pozemku

 

Na 7.zasedání zastupitelstva obce byl vypsán záměr o prodeji obecního pozemku. Jako zájemce o koupi pozemku se přihlásil jeden uchazeč p. Reindl F. 

Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Prodej části obecního pozemku byl schválen. Kupující mimo jiné uhradí veškeré náklady s tím spojené.

 

Výběr projekční kanceláře na opravu budovy bývalé školy

 

Starosta obce předložil zastupitelům 3 cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na opravu budovy bývalé školy. Zastupitelé nabídky projednali a starosta dal hlasovat o vybrání projekční kanceláře.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Jednohlasně byla vybrána firma Graphic Pro s.r.o.

 

Průzkum cen na opravu vodáren

 

Tento bod byl po vzájemné dohodě všech zúčastněných, přesunut na příští zasedání zastupitelstva obce.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

 

            Usnesení ze zasedání ze dne 7.3.2019:

           

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4.   Diskuse

Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

Odpovídá : starosta obce

                       PROBÍHÁ

 

Diskuse

 

Starosta obce obdržel požadavek paní Růžičkové na provedení vodovodní přípojky. Zemní práce zajistí fa Licehamr s.r.o. Realizace přípojky proběhne v termínu do 31.7.2019. Před zahájením prací předloží firma Licehamr s.r.o. rozpočet na práce.
Dozor na provozování obecního vodovodu bude provádět autorizovaná osoba p. Kolář za 1.500,-Kč měsíčně.
Porucha vodovodu – stále nebylo zjištěno místo poruchy vodovodu. Bude řešeno v nejbližších dnech a to max. do 31.7.2019.
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o podporu od Linka bezpečí z.s. 

Hlasování : 0 – 9 – 0

Žádost byla zamítnuta.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2018 ke schválení.    Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho          schválení.        

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2018 byl schválen bez výhrad.

 

Schválení účetní uzávěrky za rok 2018

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2018 ke schválení.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 v plném          rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční          situace účetní jednotky.

 

Záměr o prodeji pozemku

 

Na 7.zasedání zastupitelstva obce byl vypsán záměr o prodeji obecního pozemku. Jako zájemce o koupi pozemku se přihlásil jeden uchazeč p. Reindl F. 

Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Prodej části obecního pozemku byl schválen. Kupující mimo jiné uhradí veškeré náklady s tím spojené.

 

Výběr projekční kanceláře na opravu budovy bývalé školy

 

Starosta obce předložil zastupitelům 3 cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na opravu budovy bývalé školy. Zastupitelé nabídky projednali a starosta dal hlasovat o vybrání projekční kanceláře.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Jednohlasně byla vybrána firma Graphic Pro s.r.o.

 

      7.   Diskuse

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o podporu od Linka bezpečí z.s. 

Hlasování : 0 – 9 – 0

Žádost byla zamítnuta.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:45

 

Termín dalšího zasedání : 4.7.2019

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                                Macháčková Alena