Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 9. zasedání ZO

 

 

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

 

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4.5. 2023 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan  Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

paníMakovcová Pavlína

pan  Makovec Lukáš 

pan  Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

pan Vaněk František

Ověřovatelé :

 

pan Smrž Radim

paní Macháčková Alena

 

 

 

Program zasedání :

  1. Zmocnění firmy Rumpold s.r.o
  2. Smlouva s firmou EKO-KOM a.s.
  3. Zvýšení odměn za brigádnické hodiny
  4. Úkoly z minulých zasedání
  5. Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

 

     1.    Zmocnění firmy Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh smlouvy na zmocnění firmy Rumpold s.r.o. na nakládání s odpadem  ke schválení

Starosta dal hlasovat o jejím schválení.        

Hlasování : 9 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje smlouvu na zmocnění firmy Rumpold s.r.o.

 

 

2.   Smlouva s firmou EKO-KOM a.s.

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

 

Starosta dal hlasovat o schválení smlouvy s firmou EKO-KOM a.s.

Hlasováni : 9-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

 

       3.  Zvýšení odměn za brigádnické hodiny

     

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh na zvýšení odměn za brigádnické hodiny na 105,-kč/h

 

Starosta obce dal hlasovat o zvýšení odměn za brigádnickém hodiny

Hlasování: 9-0-0

      Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje zvýšení odměn za brigádnické hodiny

 

 

4.  Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 16.4.2023 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

 

 

 

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

 1.        TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 

 

 

 

 

       5.  Diskuse    

 

  • Rozbor pitné vody vyhovuje vyhlášce na provozování vodovodu obce Pohnání

            .     Prodej obecního zahradního traktůrku obálkovou metodou . Minimální cena   

35000kč

Usnesení :

 

      Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

       1. Zmocnění firmy Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh smlouvy na zmocnění firmy Rumpold s.r.o. na nakládání s odpadem  ke schválení

Starosta dal hlasovat o jejím schválení.        

Hlasování : 9 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje smlouvu na zmocnění firmy Rumpold s.r.o.

 

 

 

 

2.  Smlouva s firmou EKO-KOM a.s.

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

 

Starosta dal hlasovat o schválení smlouvy s firmou EKO-KOM a.s.

Hlasováni : 9-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

 

 

 

 

      3.   Zvýšení odměn za brigádnické hodiny

     

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh na zvýšení odměn za brigádnické hodiny na 105,-kč/h

 

Starosta obce dal hlasovat o zvýšení odměn za brigádnickém hodiny

Hlasování: 9-0-0

      Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje zvýšení odměn za brigádnické hodiny

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

          Starosta obce ukončil zasedání v 21.00.

 

          Termín dalšího zasedání: 1.6.2023

 

 

 

 

Zapsal : Smrž Radim                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Smrž Radim                                                            Macháčková Alena