Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z ustavujícího zasedání obce

 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                    www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                   

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1.listopadu 2018 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Program zasedání :

 

Zahájení
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Volba starosty a místostarosty obce
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Usnesení

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

      1.   Zahájení

 

            Ustavující zasedání zahájil starosta (dále jako předsedající) obce v 19:00 hod přivítáním          přítomných.     

 

      2.   Složení slibu členy zastupitelstva

 

            Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva      ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval         přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na         připraveném archu.

            Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

      3.   Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

            Předsedající jmenoval zapisovatelem pana Miloslava Licehamra a ověřovatele zápisu pány      Hynka Licehamra a Tomáše Makovce.

            Nikdo z přítomných nebyl proti.

 

      4.   Volba starosty a místostarosty obce

 

            Předsedající informoval zastupitele o způsobech volby starosty a místostarosty. Způsoby         jsou veřejné hlasování nebo tajná volba.

            Hlasování : veřejné hlasování 6, tajná volba 3.

Většinou přítomných byl zvolen způsob hlasování veřejně.

 

Předsedající seznámil přítomné o postupu průběhu veřejného hlasování a zahájil volbu starosty.

Návrhy na starostu : Zbyněk Jirota

 

            Hlasování :     Zbyněk Jirota               8 – 0 – 1

 

            Pan Zbyněk Jirota byl zvolen do funkce starosty obce a funkci starosty obce přijal.

           

            Stejným způsobem byla zahájena volba místostarosty.

            Návrhy na místostarostu : Miloslav Licehamr

 

            Hlasování :     Miloslav Licehamr        9 – 0 – 0

                                  

Pan Miloslav Licehamr byl zvolen do funkce místostarosty obce a funkci místostarosty obce přijal.

 

      5.   Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

            Starosta obce informoval zastupitele, o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.

            Byl podán návrh na složení finančního výboru :

            Předseda         pan Lukáš Makovec

            Členové           pan Hynek Licehamr

                                   pan František Mareda

           

            Návrh byl schválen.

 

            Byl podán návrh na složení kontrolního výboru :

            Předseda         pan Radim Smrž

            Členové           pan Jiří Macháček

                                   pan Tomáš Makovec

 

            Návrh byl schválen.

 

     6.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

            Zastupitelé se dohodli na výši měsíčních odměn za výkon funkcí následně :

 

            Starosta                       12.000,-

            Místostarosta                 2.500,-

            Zastupitel                          600,-

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

      2.   Složení slibu členy zastupitelstva

 

            Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva      ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval         přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na         připraveném archu.

            Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

      3.   Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

            Předsedající jmenoval zapisovatelem pana Miloslava Licehamra a ověřovatele zápisu pány      Hynka Licehamra a Tomáše Makovce.

            Nikdo z přítomných nebyl proti.

 

      4.   Volba starosty a místostarosty obce

 

            Předsedající informoval zastupitele o způsobech volby starosty a místostarosty. Způsoby         jsou veřejné hlasování nebo tajná volba.

            Hlasování : veřejné hlasování 6, tajná volba 3.

Většinou přítomných byl zvolen způsob hlasování veřejně.

 

Předsedající seznámil přítomné o postupu průběhu veřejného hlasování a zahájil volbu starosty.

Návrhy na starostu : Zbyněk Jirota

 

            Hlasování :     Zbyněk Jirota               8 – 0 – 1

 

            Pan Zbyněk Jirota byl zvolen do funkce starosty obce a funkci starosty obce přijal.

           

            Stejným způsobem byla zahájena volba místostarosty.

            Návrhy na místostarostu : Miloslav Licehamr

 

            Hlasování :     Miloslav Licehamr        9 – 0 – 0

                                  

Pan Miloslav Licehamr byl zvolen do funkce místostarosty obce a funkci místostarosty obce přijal.

 

      5.   Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

            Starosta obce informoval zastupitele, o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.

            Byl podán návrh na složení finančního výboru :

 

            Předseda         pan Lukáš Makovec

            Členové           pan Hynek Licehamr

                                   pan František Mareda

           

            Návrh byl schválen.

 

            Byl podán návrh na složení kontrolního výboru :

 

            Předseda         pan Radim Smrž

            Členové           pan Jiří Macháček

                                   pan Tomáš Makovec

 

            Návrh byl schválen.

 

     6.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

            Zastupitelé se dohodli na výši měsíčních odměn za výkon funkcí následně :

 

            Starosta                       12.000,-

            Místostarosta                 2.500,-

            Zastupitel                          600,-

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                                Makovec Tomáš