Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z ustavujícího zasedání obce

Zápis z ustavujícího zasedání obce

 

OBEC POHNÁNÍ 7 , 391 43 MLADÁ VOŽICE, www.pohnani.cz , e-mail obec@pohnani.cz

   

konaného dne 18. října 2022 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Radim Smrž

pan František Vaněk

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Pavel Říha

slečna Makovcová Pavlína

  

Program zasedání :

 Zahájení
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Volba starosty a místostarosty obce
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Usnesení

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

      1.   Zahájení

             Ustavující zasedání zahájil starosta (dále jako předsedající) obce v 20:00 hod přivítáním všech přítomných.   

  

       2.   Složení slibu členy zastupitelstva

             Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva  ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval  přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

            Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

      3.   Určení ověřovatelů a zapisovatele

             Předsedající jmenoval zapisovatelem paní Alenu Macháčkovou a ověřovatele zápisu pana Pavla Říhu a slečnu Pavlínu Makovcovou.

            Nikdo z přítomných nebyl proti.

 

      4.   Volba starosty a místostarosty obce

             Předsedající informoval zastupitele o způsobech volby starosty a místostarosty. Způsoby jsou veřejné hlasování nebo tajná volba.

            Hlasování : veřejné hlasování 9, tajná volba 0.

Většinou přítomných byl zvolen způsob hlasování veřejně.

 Předsedající seznámil přítomné o postupu průběhu veřejného hlasování a zahájil volbu starosty.

Návrhy na starostu : Zbyněk Jirota

             Hlasování :     Zbyněk Jirota               8 – 0 – 1

 

            Pan Zbyněk Jirota byl zvolen do funkce starosty obce a funkci starosty obce přijal.

           

            Stejným způsobem byla zahájena volba místostarosty.

            Návrhy na místostarostu : Radim Smrž

             Hlasování :     Radim Smrž        8 – 0 – 1

                               

Pan Radim Smrž byl zvolen do funkce místostarosty obce a funkci místostarosty obce přijal.

 

      5.   Zřízení finančního a kontrolního výboru

             Starosta obce informoval zastupitele, o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.

            Byl podán návrh na složení finančního výboru :

            Předseda         pan František Vaněk

            Členové           pan Tomáš Makovec

                                   slečna Pavlína Makovcová

                       Návrh byl schválen.

 

            Byl podán návrh na složení kontrolního výboru :

            Předseda         pan Jiří Macháček

            Členové           pan Lukáš Makovec

                                   pan Pavel Říha

             Návrh byl schválen.

 

     6.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

             Zastupitelé se dohodli na výši měsíčních odměn za výkon funkcí následně :

 

            Starosta                       12.888,-

            Místostarosta                 2.750,-

            Zastupitel                          660,-

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje :

       2.   Složení slibu členy zastupitelstva

             Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva  ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

            Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

      3.   Určení ověřovatelů a zapisovatele

             Předsedající jmenoval zapisovatelem paní Alenu Macháčkovou a ověřovatele zápisu pana Pavla Říhu a slečnu Pavlínu Makovcovou.

            Nikdo z přítomných nebyl proti.

 

      4.   Volba starosty a místostarosty obce

             Předsedající informoval zastupitele o způsobech volby starosty a místostarosty. Způsoby jsou veřejné hlasování nebo tajná volba.

            Hlasování : veřejné hlasování 9, tajná volba 0.

Většinou přítomných byl zvolen způsob hlasování veřejně.

 Předsedající seznámil přítomné o postupu průběhu veřejného hlasování a zahájil volbu starosty.

Návrhy na starostu : Zbyněk Jirota

             Hlasování :     Zbyněk Jirota               8 – 0 – 1

             Pan Zbyněk Jirota byl zvolen do funkce starosty obce a funkci starosty obce přijal.

          

            Stejným způsobem byla zahájena volba místostarosty.

            Návrhy na místostarostu : Radim Smrž

             Hlasování :  Radim Smrž        8 – 0 – 1                                  

Pan Radim Smrž byl zvolen do funkce místostarosty obce a funkci místostarosty obce přijal.

 

      5.   Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

            Starosta obce informoval zastupitele, o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.

            Byl podán návrh na složení finančního výboru :

 

            Předseda         pan František Vaněk

            Členové           pan Tomáš Makovec

                                   Paní Pavlína Makovcová

                       Návrh byl schválen.

 

            Byl podán návrh na složení kontrolního výboru :

 

            Byl podán návrh na složení kontrolního výboru :

            Předseda         pan Jiří Macháček

            Členové           pan Lukáš Makovec

                                   pan Pavel Říha

             Návrh byl schválen.

 

     6.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

             Zastupitelé se dohodli na výši měsíčních odměn za výkon funkcí následně :

             Starosta                       12.888,-

            Místostarosta                 2.750,-

            Zastupitel                          660,-

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Zapsal : Alena Macháčková                                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Pavlína Makovcová                                                                                Pavel Říha