Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z ustavujícího zasedání

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 6.listopadu 2014 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Tomeček Miroslav

 

 

Program zasedání :

 

Zahájení

Složení slibu členy zastupitelstva

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Volba starosty a místostarosty obce

Zřízení finančního a kontrolního výboru

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Rozpočtová změna č.4

Diskuse

Usnesení

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

1. Zahájení

Ustavující zasedání zahájil starosta (dále jako předsedající) obce v 19:00 hod přivítáním přítomných.

 

2. Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající jmenoval zapisovatelem pana Miloslava Licehamra a ověřovatele zápisu pány Luboše Jirouška a Hynka Licehamra.

Nikdo z přítomných nebyl proti.

 

4. Volba starosty a místostarosty obce

 

Předsedající informoval zastupitele o způsobech volby starosty a místostarosty. Způsoby jsou veřejné hlasování nebo tajná volba.

Jednohlasně byl všemi odsouhlasený způsob a to tajnou volbou.

Předsedající seznámil přítomné o postupu průběhu tajné volby a zahájil volbu starosty.

Výsledek : Zbyněk Jirota 8 hlasů

Luboš Jiroušek 1 hlas

Pan Zbyněk Jirota funkci starosty obce přijal.

Stejným způsobem byla zahájena volba místostarosty.

Výsledek : Miloslav Licehamr 5hlasů

Luboš Jiroušek 1 hlas

Tomáš Makovec 1 hlas

zdržel se 1 hlas

neplatný lístek 1 hlas

Pan Miloslav Licehamr funkci místostarosty obce přijal.

 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

Starosta obce informoval zastupitele , o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.

Byl podán návrh na složení finančního výboru :

Předseda pan Luboš Jiroušek

Členové pan Hynek Licehamr

pan Miroslav Tomeček

Návrh byl jednohlasně schválen.

 

Byl podán návrh na složení kontrolního výboru :

Předseda pan Tomáš Makovec

Členové pan Jiří Macháček

pan František Mareda

 

Návrh byl jednohlasně schválen.

 

 

 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Zastupitelé se dohodli, že odměny za výkon funkcí zůstanou stejné, jako v minulém volebním období.

 

Starosta 7.500,-

Místostarosta 1.750,-

Zastupitel 160,-

 

7. Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

Hlasování 9 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

8. Diskuse

 

starosta obce předložil zatupitelům fakturu firmy Zahradnictví Basík ke schválení

Hlasování : 9 - 0 – 0

Faktura byla jednohlasně schválena.

starosta obce předložil zatupitelům fakturu firmy Vialit ke schválení

Hlasování : 9 - 0 – 0

Faktura byla jednohlasně schválena.

starosta obce předložil zatupitelům fakturu firmy Kaspřík ke schválení

Hlasování : 9 - 0 – 0

Faktura byla jednohlasně schválena.

starosta obce seznámil zastupitele s termínem konání divadla a to 20.12.2014

starosta obce seznámil zastupitele se záměrem podat žádost do POV o dotaci na opravu střechy na budově obecního úřadu.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

2. Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající jmenoval zapisovatelem pana Miloslava Licehamra a ověřovatele zápisu pány Luboše Jirouška a Hynka Licehamra.

Nikdo z přítomných nebyl proti.

 

4. Volba starosty a místostarosty obce

 

Předsedající informoval zastupitele o způsobech volby starosty a místostarosty. Způsoby jsou veřejné hlasování nebo tajná volba.

Jednohlasně byl všemi odsouhlasený způsob a to tajnou volbou.

Předsedající seznámil přítomné o postupu průběhu tajné volby a zahájil volbu starosty.

Výsledek : Zbyněk Jirota 8 hlasů

Luboš Jiroušek 1 hlas

Pan Zbyněk Jirota funkci starosty obce přijal.

Stejným způsobem byla zahájena volba místostarosty.

Výsledek : Miloslav Licehamr 5hlasů

Luboš Jiroušek 1 hlas

Tomáš Makovec 1 hlas

zdržel se 1 hlas

neplatný lístek 1 hlas

Pan Miloslav Licehamr funkci místostarosty obce přijal.

 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

Starosta obce informoval zastupitele , o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.

Byl podán návrh na složení finančního výboru :

Předseda pan Luboš Jiroušek

Členové pan Hynek Licehamr

pan Miroslav Tomeček

Návrh byl jednohlasně schválen.

 

Byl podán návrh na složení kontrolního výboru :

Předseda pan Tomáš Makovec

Členové pan Jiří Macháček

pan František Mareda

 

Návrh byl jednohlasně schválen.

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Zastupitelé se dohodli, že odměny za výkon funkcí zůstanou stejné, jako v minulém volebním období.

 

Starosta 7.500,-

Místostarosta 1.750,-

Zastupitel 160,-

 

7. Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

Hlasování 9 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

8. Diskuse

 

starosta obce předložil zatupitelům fakturu firmy Zahradnictví Basík ke schválení

Hlasování : 9 - 0 – 0

Faktura byla jednohlasně schválena.

starosta obce předložil zatupitelům fakturu firmy Vialit ke schválení

Hlasování : 9 - 0 – 0

Faktura byla jednohlasně schválena.

starosta obce předložil zatupitelům fakturu firmy Kaspřík ke schválení

Hlasování : 9 - 0 – 0

Faktura byla jednohlasně schválena.

starosta obce seznámil zastupitele s termínem konání divadla a to 20.12.2014

starosta obce seznámil zastupitele se záměrem podat žádost do POV o dotaci na opravu střechy na budově obecního úřadu.

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Jiroušek Luboš Licehamr Hynek