Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z32. zasedání ZO

 

                    

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 6.července 2017 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Mareda František

pan Licehamr Hynek

 

 

 

Program zasedání :

 

 1. Žádost o dotaci na kontejnery na odpad

 2. Rozpočtová změna č. 2

 3. Návrh rozpočtového výhledu obce do roku 2021

 4. Úkoly z minulých zasedání

 5.  Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 1. Žádost o dotaci na kontejnery na odpad

 

Starosta obce seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci na kontejnery na odpad na Mikroregion venkov.

 

 1. Rozpočtová změna č. 2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 1. Návrh rozpočtového výhledu obce do roku 2021

 

Návrh rozpočtového výhledu obce Pohnání do roku 2021 byl vypracován a předložen ke schválení.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Návrh rozpočtového výhledu obce Pohnání do roku 2021 byl schválen.

 

 

 1. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

1. Výběrové řízení na opravu bývalé prodejny

 

Starosta obce seznámil zastupitele s kladným rozhodnutím o udělení dotace. Starosta a místostarosta zajistí podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních dodávek a prací.

 

Zodpovídá : starosta obce

místostarosta obce

SPLNĚNO

 

 

 1. Diskuse

 

 • starosta obce seznámil zastupitele s náklady na prováděné práce v obecním bytu v budově Obecního úřadu

 •  na hřbitově bude proveden střih keřů a postřik proti plevelu

 • na obecním úřadě byla zrušena „pevná“ telefonní linka

 • starosta obce uzavřel nájemní smlouvu s novými nájemníky v obecním bytu

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

2. Rozpočtová změna č. 2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

3. Rozpočtový výhled obce do roku 2021

 

Rozpočtový výhled obce Pohnání do roku 2021 byl vypracován a předložen ke schválení.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Rozpočtový výhled obce Pohnání do roku 2021 byl schválen.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:25

 

Termín dalšího zasedání : 10.8.2017 ve 20:00

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Mareda František Licehamr Hynek