Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis ze 13. zasedání ZO

 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 3.prosince 2015 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

 

Program zasedání :

 

Návrh rozpočtu na rok 2016
Smlouva o školném s obcí Ratibořské Hory
Žádost o dotaci OS Prevent
Žádost o kanalizační přípojku
Rozpočtová změna č.5
Cestovní příkaz
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

      1.   Návrh rozpočtu na rok 2016

 

            Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2016. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2016 hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2016.

 

      2.   Smlouva o školném s obcí Ratibořské Hory

 

            Starosta obce předložil zastupitelům smlouvu o školném s obcí Ratibořské Hory. Zastupitelé      se se zněním smlouvy seznámili.

            Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Smlouva o školném byla schválena.          

 

      3.   Žádost o dotaci OS Prevent

 

            OS Prevent se obrátilo na obec Pohnání s žádostí o dotační příspěvek. Starosta obce tuto           žádost zastupitelům přednesl  a zastupitelé ji projednali. Starosta dal hlasovat o jejím      schválení.

            Hlasování   0 – 8 – 0

            Žádost o dotaci byla zamítnuta.

 

      4.   Žádost o kanalizační přípojku

 

            Pan Mareš Jindřich předložil zastupitelům obce žádost o připojení kanalizační přípojky do          kanalizačního řadu ve vlastnictví obce. Zastupitelé žádost projednali a starosta dal hlasovat       o jejím odsouhlasení.

            Hlasování   8– 0 - 0

            Žádost o kanalizační přípojku byla odsouhlasena.

 

      5.   Rozpočtová změna č.5

 

            Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.5.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.5 hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.5 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

      6.   Cestovní příkaz

 

            Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení cestovní příkaz.

            Starosta dal hlasovat o schválení cestovního příkazu.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Cestovní příkaz byl schválen.

 

 

 

 

 

 

 

 

      7.   Úkoly z minulých zasedání

 

            Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

            Zastupitelstvo obce ukládá :

 

            4.  Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ
bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - TRVÁ

 

                                                                                                          Zodpovídá : starosta obce

 

      8.   Diskuse   

 

starosta obce oznámil zastupitelům, že došlo k potvrzení dotace na zakoupení prostředků ke zpracování bioodpadu.
dne 26.12.2015 se uskuteční turnaj ve stolním tenise v Kulturním domě.
starosta obce předložil zastupitelům orientační cenovou rozvahu na opravu prostor v okolí požární nádrže. Zastupitelé téma projednali a starosta dal hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Žádost o dotaci bude podána.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

      1.   Návrh rozpočtu na rok 2016

 

            Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2016. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2016 hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2016.

 

      2.   Smlouva o školném s obcí Ratibořské Hory

 

            Starosta obce předložil zastupitelům smlouvu o školném s obcí Ratibořské Hory. Zastupitelé      se se zněním smlouvy seznámili.

            Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Smlouva o školném byla schválena.          

 

      3.   Žádost o dotaci OS Prevent

 

            OS Prevent se obrátilo na obec Pohnání s žádostí o dotační příspěvek. Starosta obce tuto           žádost zastupitelům přednesl  a zastupitelé ji projednali. Starosta dal hlasovat o jejím      schválení.

            Hlasování   0 – 8 – 0

            Žádost o dotaci byla zamítnuta.

 

      4.   Žádost o kanalizační přípojku

 

            Pan Mareš Jindřich předložil zastupitelům obce žádost o připojení kanalizační přípojky do          kanalizačního řadu ve vlastnictví obce. Zastupitelé žádost projednali a starosta dal hlasovat       o jejím odsouhlasení.

            Hlasování   8– 0 - 0

            Žádost o kanalizační přípojku byla odsouhlasena.

 

      5.   Rozpočtová změna č.5

 

            Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.5.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.5 hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.5 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

      6.   Cestovní příkaz

 

            Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení cestovní příkaz.

            Starosta dal hlasovat o schválení cestovního příkazu.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Cestovní příkaz byl schválen.

 

      8.   Diskuse

 

starosta obce předložil zastupitelům orientační cenovou rozvahu na opravu prostor v okolí požární nádrže. Zastupitelé téma projednali a starosta dal hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Žádost o dotaci bude podána.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 29.12.2015 v 19:00

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk