Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis ze 14. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 29.prosince 2015 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

 

 

Program zasedání :

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtová změna č.6

Inventarizační komise

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

1. Rozpočet na rok 2016

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2016 ke schválení. Zastupitelé byly s návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2016 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočet na rok 2016 byl schválen bez výhrad, je vyrovnaný.

 

2. Rozpočtová změna č.6

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.6.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.6 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.6 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

3. Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Mareda František a Licehamr Hynek - členové.

Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Inventarizační komise byla schválena.

 

4. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - TRVÁ

Zodpovídá : starosta obce

 

5. Diskuse

 

starosta obce oznámil zastupitelům, že byla odeslána a přijata žádost na opravu areálu požární nádrže v rámci POV

v měsících leden a únor se uskuteční brigády na dokončení kácení tůjí na hřbitově

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1. Rozpočet na rok 2016

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2016 ke schválení. Zastupitelé byly s návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2016 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočet na rok 2016 byl schválen bez výhrad, je vyrovnaný.

 

2. Rozpočtová změna č.6

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.6.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.6 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.6 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

3. Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Mareda František a Licehamr Hynek - členové.

Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Inventarizační komise byla schválena.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 4.2.2016 v 19:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Miloslav Licehamr Hynek