Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis ze 18. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 5.května 2016 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

 pan Makovec Tomáš

 

 

 

Program zasedání :

 

 

 1. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015

 2. Rozpočtová změna č.2

 3.  Úkoly z minulých zasedání

 4. Diskuse

 

 

 

 

 Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

 

 

1. Schválení účetní uzávěrky

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2015 ke schválení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

2. Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

 

3. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Diskuse

 

 • na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

 

Zodpovídá : starosta obce

 

4. Diskuse

 

 • starosta obce seznámil zastupitele se stavem polní cesty za Uhlířovými , která je v majetku obce.

 • starosta obce informoval zastupitele o odměnách za odpracované brigádnické hodiny.

 • zastupitelé se dohodli, že v měsíci květnu bude do obce pozván kominík.

 • zastupitelé se dohodli, že dne 4.6.2016 se uspořádá Dětský den na dětském hřišti.

 • správce vodovodu seznámil zastupitele se stavem dávkovače chloru ve vodárně.

 • 26.5.2016 se uskuteční první část setkání pamětníků obce Pohnání.

 • zastupitelé se dohodli, že obecní úřad zorganizuje v letních měsících návštěvu ZOO v Ústí nad Labem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1. Schválení účetní uzávěrky

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2015 ke schválení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 v plném rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

2. Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15

 

Termín dalšího zasedání : 2.6.2016 ve 20:00

 

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 Ověřili : paní Macháčková Alena pan Makovec Tomáš