Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis ze 34. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 7.září 2017 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

 

 

 

 

Program zasedání :

 

Archiv

Seznámení s přezkumem hospodaření za rok 2016

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Archiv

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s firmou, která vypracuje archivační řád a provede kontrolu archiválií.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupiteli byla jednohlasně schválena předložená firma.

 

 

2. Seznámení s přezkumem hospodaření za rok 2016

 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkumu hospodaření za rok 2016.

 

 

3. Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 

4. Diskuse

 

Byly objednány 2ks kontejnerů na tříděný odpad (PVC a kov).

V místnosti bývalé třídy v budově obce bude zřízena herna pro děti.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Archiv

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s firmou, která vypracuje archivační řád a provede kontrolu archiválií.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupiteli byla jednohlasně schválena předložená firma.

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 5.10.2017 ve 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : pan Jiroušek Luboš pan Macháček Jiří