Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis ze 4. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 5.března 2015 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Tomeček Miroslav

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

Program zasedání :

 

Nákup pozemku

Obecně závazná vyhláška Obce Pohnání č.1/2015

Dotace pro nakládání s bioodpady

Cestovní příkaz

Směrnice odpisu dlouhodobého hmotného majetku

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

1. Nákup pozemku

Starosta obce znovu informoval zastupitele obce o schváleném záměru koupit a směnit pozemky v areálu hasičské zbrojnice. Viz. zápis č.14 ze dne 1.12.2011. Jedná se o pozemky v k.ú. Pohnání č. 42/1, 42/2, 103/1, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/12 a 105/2.

Starosta dal hlasovat o tom, aby byl tento záměr realizován v tomto roce.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Realitace tohoto záměru v tomto roce byla schválena.

 

2. Obecně závazná vyhláška Obce Pohnání č.1/2015 o odpadech.

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o odpadech. Zastupitelé byli se zněním obecně závazné vyhlášky seznámeni.

Starosta dal hlasovat o schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Obecně závazná vyhláška Obce Pohnání č.1/2015 byla schválena.

 

3. Dotace pro nakládání s bioodpady

 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o dotaci pro nákup mechanizace a techniky pro nákládání s bioodpady.

 

4. Cestovní příkaz

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení cestovní příkaz.

Starosta dal hlasovat o schválení cestovního příkazu.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Cestovní příkaz byl schválen.

 

5. Směrnice odpisu dlouhodobého hmotného majetku

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č.1 Směrnice odepisování dlohodobého majetku. Zastupitelé se s Dodatkem č.1 seznámili a starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Dodatek č.1 Směrnice odpisu dlouhodobého majetku byl schválen.

 

6. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Žádost o opravu vodovodní přípojky

 

Starosta předložil zastupitelům dopis od pana Tuzara, který vlastní nemovitost k rekreaci v obci Pohnánec č.p. 27. V dopise žádá p.Tuzar o opravu vodovodní přípojky z důvodu malého průtoku a domnívá se, že závada je na potrubí , které je majetkem obce Pohnání. Zastupitelé se dohodli , že starosta obce Pohnání a správce vodovodu zjistí prohlídkou na místě skutečný stav.

Zodpovídá : starosta obce, správce vodovodu

TRVÁ Starosta obce spolu s

7. Diskuse

 

starosta obce seznámil zatupitele s výší nákladů na zimní údržbu komunikací.

starosta obce seznámil zatupitele s výší odpracovaných brigádnických hodin.

byla zpracována majetková a provozní evidence obecního vodovodu panem Němcem.

starosta obce oznámil zatupitelům, že dne 27.3.2015 se uskuteční kurz vaření v KD. Lektor – p.Stuparin.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Nákup pozemku

Starosta obce znovu informoval zastupitele obce o schváleném záměru koupit a směnit pozemky v areálu hasičské zbrojnice. Viz. zápis č.14 ze dne 1.12.2011. Jedná se o pozemky v k.ú. Pohnání č. 42/1, 42/2, 103/1, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/12 a 105/2.

Starosta dal hlasovat o tom, aby byl tento záměr realizován v tomto roce.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Realitace tohoto záměru v tomto roce byla schválena.

 

2. Obecně závazná vyhláška Obce Pohnání č.1/2015

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o odpadech. Zastupitelé byli se zněním obecně závazné vyhlášky seznámeni.

Starosta dal hlasovat o schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Obecně závazná vyhláška Obce Pohnání č.1/2015 byla schválena.

4. Cestovní příkaz

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení cestovní příkaz.

Starosta dal hlasovat o schválení cestovního příkazu.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Cestovní příkaz byl schválen.

 

5. Směrnice odpisu dlouhodobého hmotného majetku

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č.1 Směrnice odepisování dlohodobého majetku. Zastupitelé se s Dodatkem č.1 seznámili a starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Dodatek č.1 Směrnice odpisu dlouhodobého majetku byl schválen.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 2.4.2015 ve 20:00.

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Makovec Tomáš Mareda František